Title: On Architecture of BodyInNumbers Exercise and Wellness Health Strategy Framework
Other Titles: O architektuře strategického wellness frameworku BodyInNumbers
Authors: Brůha, Petr
Mouček, Roman
Volf, Petr
Šimečková, Lenka
Šťáva, Oto
Citation: BRŮHA, P., MOUČEK, R., VOLF, P., ŠIMEČKOVÁ, L., ŠŤÁVA, O. On Architecture of BodyInNumbers Exercise and Wellness Health Strategy Framework. In: ICMHI 2020: Proceedings of the 4th International Conference on Medical and Health Informatics. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020. s. 145-149. ISBN 978-1-4503-7776-8.
Issue Date: 2020
Publisher: Association for Computing Machinery
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85094914778
http://hdl.handle.net/11025/42423
ISBN: 978-1-4503-7776-8
Keywords: zdravotnické informační systémy;softwarová architektura;softwarový systém „tělo v číslech“;údaje týkající se zdraví;mozková data;fyzický výkon;kognitivní výkon;bezpečnost dat
Keywords in different language: health information systems;software architecture;body in numbers software system;health related data;brain data;physical performance;cognitive performance;data security
Abstract: Je mnoho rizikových faktorů snižujících celkový fyzický a kognitivní výkon člověka a zvyšujících výskyt chronických onemocnění. Pro každou společnost je velmi užitečné tyto faktory zmapovat, diskutovat o nich a vypořádat se s nimi. To lze podpořit a vyhodnotit návrhem, vývojem, testováním a použitím vhodných systémů umožňujících vlastní správu zdravotních údajů. Jedním z těchto systémů je strategický wellness framework BodyInNumbers, který umožňuje experimentátorům sbírat různorodá data týkající se zdraví vysoce organizovaným a efektivním způsobem. Díky jeho úspěchu a každodennímu používání se objevily nové požadavky týkající se lepší bezpečnosti, škálovatelnosti a udržovatelnosti jeho architektury. Cílem této práce je představit pokroky a změny v architektuře strategického frameworku BodyInNumbers zaměřené především na novou definici uživatelských rolí, optimalizaci nasazení systému a orchestraci systémových komponent. Pro ověření konceptu byl použit prototyp clusteru Kubernetes k prokázání vylepšeného architektonického řešení.
Abstract in different language: They are many risk factors decreasing overall human physical and cognitive performance and increasing incidence of chronic diseases. It is very beneficial for any society to map, discuss and cope with these factors. This can be supported and evaluated by designing, developing, testing and using suitable self-management health systems. One of these systems is the BodyInNumbers exercise and wellness health strategy framework that allows experimenters to collect various heterogeneous health related data in a highly organized and efficient way. Thanks to its success and daily use, new requirements related to better security, scalability and maintainability of its architecture have emerged. The aim of this work is to present advances and changes in the architecture of the BodyInNumbers health strategy framework mainly focusing on new definition of user roles, optimization of the system deployment, and orchestration of the system components. As a proof of concept, a Kubernetes cluster prototype has been used to demonstrate the improved architectural solution.
Rights: © Association for Computing Machinery
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ID43930955_Brůha_článekD.pdf360,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD