Title: The Perception of CSR Activities in a Selected Segment of McDonald’s Customers in the Czech Republic and Its Effect on Their Purchasing Behavior - A Case Study
Other Titles: Vnímání CSR aktivit u vybraného segmentu zákazníků společnosti McDonald´s v České republice a vliv na jeho nákupní chování – případová studie
Authors: Hommerová, Dita
Šrédl, Karel
Vrbková, Lucie
Svoboda, Roman
Citation: HOMMEROVÁ, D., ŠRÉDL, K., VRBKOVÁ, L., SVOBODA, R. The Perception of CSR Activities in a Selected Segment of McDonald’s Customers in the Czech Republic and Its Effect on Their Purchasing Behavior - A Case Study. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 20, s. 1-17. ISSN 2071-1050.
Issue Date: 2020
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85093115550
http://hdl.handle.net/11025/42464
ISSN: 2071-1050
Keywords: CSR;zákazník;fast-food;nákupní chování
Keywords in different language: CSR;customer;fast-food;purchasing behavior
Abstract: Tato případová studie prezentuje výsledky výzkumu, který cílil na vnímání aktivit CSR zákazníky cílového segmentu vybraného fast-foodového řetězce v České republice a dopad na jejich nákupní rozhodování. Analyzováno bylo 264 řádně vyplněných dotazníků. Článek prezentuje dále specifika vývoje a naplňování konceptu CSR v České republice a zároveň poukazuje na rozdíly uplatňování konceptu CSR na globální úrovni společnosti McDonald´s v porovnání s národní úrovní v českém prostředí. Potvrzuje se doposud nedostatečné povědomí o významu konceptu CSR u vybrané cílové skupiny. Statistická závislost byla prokázána mezi věkem a dále vzděláním a znalostí podstaty CSR, u pohlaví závislost prokázána nebyla. Ve faktorech, které ovlivňují nákupní rozhodování cílového segmentu u vybrané společnosti, jsou aktivity CSR na čtvrtém místě (ekologické smýšlení firmy) za cenou, kvalitou a doporučením přátel. Výsledky tohoto výzkumy lze využít pro ostatní restaurační zařízení v České republice při respektování jejich cílových segmentů, dále pak pro další výzkumy povědomí a vlivu CSR na nákupní chování a srovnání na mezinárodní úrovni.
Abstract in different language: This case study presents the results of research which focused on the perception of corporate social responsibility (CSR) activities by customers in a target segment of a selected fast-food chain in Czechia and its impact on their purchasing behavior. A total of 264 duly completed questionnaires were analyzed. Furthermore, the article presents the specifics of the development and fulfillment of the CSR concept in Czechia and at the same time points out differences in the implementation of the McDonald’s CSR concept at the global level compared to its implementation at the national level in the Czech environment. Statistical dependence between age as well as education and understanding the essence of CSR was proven, while no correlation was identified when it comes to gender. Among factors affecting the purchasing decision-making process in the target segment of a selected company, CSR activities (i.e., the environmental mindset of the company) rank fourth after price, quality, and recommendations from friends. The results of this research can be applied to other restaurant establishments in Czechia, taking into consideration their target segments, and used for further research into the awareness and effect of CSR on consumer purchasing behavior and its comparison at the international level.
Rights: © MDPI
Appears in Collections:Články / Articles (KMO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
sustainability-12-08627.pdf278,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42464

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD