Title: Experimental and Numerical Evaluation of Losses From Turbine Hub Clearance Flow
Other Titles: Experimentální a numerické zhodnocení ztrát únikem proudu patní mezerou turbíny
Authors: Uher, Jan
Milčák, Petr
Škach, Radek
Fenderl, David
Žitek, Pavel
Klimko, Marek
Citation: UHER, J., MILČÁK, P., ŠKACH, R., FENDERL, D., ŽITEK, P., KLIMKO, M. Experimental and Numerical Evaluation of Losses From Turbine Hub Clearance Flow. In: Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air. New York: American Society of Mechanical Engineers (ASME), 2019. s. 1-9. ISBN 978-0-7918-5856-1.
Issue Date: 2019
Publisher: American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85075575874
http://hdl.handle.net/11025/42537
ISBN: 978-0-7918-5856-1
Keywords: Axiální turbína, únik proudu patní mezerou, ztráty v turbíně
Keywords in different language: Axial turbine, Hub leakage flow, Turbine losses
Abstract: they are derived from real steam turbine stages designed in DSPW. The computations simulate multistage configuration and real steam is considered as the working fluid. CFD computations were performed in the commercial software ANSYS CFX. Each configuration task was computed in three iterative steps. Each step takes the distribution of the flow parameters on the boundary domains from the previous iteration. The final results from this ‘repeating boundary conditions’ approach better correspond with the real expansion in a multistage configuration. The two data sources are not directly comparable. The experiment is used for validation of the trends. The computations provide the possibility of a multi-parametric study. The multi-parametric study is necessary to obtain a more general loss model which can be used during turbine design. The evaluation of the experimental and numerical parts focuses on a comparison of the overall stage performance. Stage efficiency and reaction are presented in relation to the ratio between leakage and main stream flow.
Dlouhodobě bylo vyvíjeno úsilí k porozumění generování ztrát a jejich snižování v oblasti axiálních turbínových strojů. Tradiční přístup ke ztrátám izolované řady lopatek zohledňuje profil a sekundární ztráty v důsledku viskózního toku. Další druhy ztrát ve stupni jsou spojeny se smykovým napětím v procesu míchání. Tyto ztráty jsou výsledkem smíchání toku hlavního proudu s 1) únikem proudu ze statoru vstřikovaným skrz patní axiální mezeru a 2) únikem proudu nadbandážovou ucpávkou. Tento článek se zaměřuje na první typ směšovacích ztrát. Poměr úniku a hlavního proudu a patní reakce jsou dva klíčové parametry zkoumané v této studii. Primárním zdrojem dat pro tuto studii je experiment. Experimentální jednostupňová vzduchová turbína byla upravena tak, aby nastavovala a přesně měřila únik proudu ze statoru. Byly testovány tři konfigurace jednostupňového zkušebního zařízení s různými úrovněmi reakce. Druhým zdrojem dat pro tuto studii je výpočet CFD. Tyto výpočty se aplikují na různé geometrie a podmínky z experimentu; jsou odvozeny ze skutečných stupňů parních turbín navržených v DSPW. Výpočty simulují vícestupňovou konfiguraci a skutečná pára je považována za pracovní tekutinu. Výpočty CFD byly prováděny v komerčním softwaru ANSYS CFX.
Abstract in different language: Long-term efforts have been made to understand loss generation and its reduction in the field of axial turbomachines. The traditional approach to losses for an isolated blade row considers the profile and the secondary losses as a result of viscous flow. The additional kinds of losses in the stage are connected with the shear stress in the mixing process. These losses result from the mixing of the main stream flow with 1) the stator leakage injected through the root axial gap and 2) the return of the tip leakage over the bucket shroud. This article focuses on the first type of mixing losses. The leakage to the main stream flow ratio and the root reaction are the two key parameters investigated in this study. The primary data source for this study is the experiment. An experimental single stage air turbine was modified to set and precisely measure the stator leakage flow. Three configurations of the single-stage test rig with different reaction levels were tested. The second data source for this study is CFD computation. These computations are applied to different geometries and conditions from the experiment
Rights: Plný text není přístupný.
© ASME
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (CEV)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KKE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
GT2019-90726.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42537

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD