Title: Psychika rodičů předčasně narozených dětí
Other Titles: Psyche of parents of premature babies
Authors: Nováková, Jana
Janoušková, Kristina
Citation: NOVÁKOVÁ, J., JANOUŠKOVÁ, K. Psychika rodičů předčasně narozených dětí. Pediatrie pro praxi, 2020, roč. 21, č. 3, s. 210-212. ISSN 1213-0494.
Issue Date: 2020
Publisher: Solen
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85097195151
http://hdl.handle.net/11025/42676
ISSN: 1213-0494
Keywords: předčasný porod, neonatologie, rodiče předčasně narozených dětí, psychika
Keywords in different language: premature birth, neonatology, parents of premature babies, psyche
Abstract: Článek se zabývá psychickým stavem matek předčasně narozených dětí. Téma předčasných porodů je stále velmi aktuální. Jsou zasaženy a ovlivněny všechny roviny běžného života matky, potažmo celé rodiny. Proto je důležité věnovat se a poskytovat špičkovou péči nejen předčasně narozeným dětem, ale i jejich matkám, zejména se zaměřit na jejich psychický stav. Článek obsahuje úvod do problematiky, výsledky šetření, diskuzi a závěr. Cílem šetření bylo analyzovat psychiku dvou matek, které porodily své děti předčasně. Šetření bylo provedeno formou polostrukturovaného rozhovoru.
Abstract in different language: The article deals with the mental state of mothers of premature babies. The topic of premature births is still very topical. All levels of the mother's everyday life, and therefore the whole family, are affected and affected. Therefore, it is important to pay attention and provide top care not only to premature babies, but also to their mothers, especially to focus on their mental state. The article contains an introduction to the issue, the results of the investigation, discussion and conclusion. The aim of the survey was to analyze the psyche of two mothers who gave birth to their children prematurely. The survey was conducted in the form of a semi-structured interview.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům
© Solen
Appears in Collections:Články / Articles (KOS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ped_03_2020_Janouskova.pdf84,6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD