Title: Corrosion resistance of laser-deposited composite copper-basalt overlay
Other Titles: Laserové navařování
kompozit měď-čedič
potenciodynamická korozní zkouška, rentgenová difrakce
Korozní odolnost kompozitního laserového návaru na bázi měď-čedič
Authors: Bartoň Klufová, Pavla
Tittel, Jan
Vostřák, Marek
Jansa, Zdeněk
Kříž, Antonín
Citation: BARTOŇ KLUFOVÁ, P., TITTEL, J., VOSTŘÁK, M., JANSA, Z., KŘÍŽ, A. Corrosion resistance of laser-deposited composite copper-basalt overlay. In: Conference Proceedings - METAL 2019 - 28th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, 2019. s. 1057-1062. ISBN 978-80-87294-92-5, ISSN 2694-9296.
Issue Date: 2019
Publisher: TJ01000316/Laserové navařování vnější korozivzdorné vrstvy obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva
LQ1603/R4S - SUSEN
ED2.1.00/03.0108/SUSEN - Udržitelná energetika
Tanger
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 43926183
ISBN: 978-80-87294-92-5
ISSN: 2694-9296
Keywords in different language: Laser cladding;copper-basalt composite;potentiodynamic corrosion test;X-ray diffraction
Abstract: Příspěvek je zaměřen na hodnocení korozní odolnosti kompozitního laserového návaru na bázi měď-čedič. Přídavným práškem pro laserové navařování byla směs měděného prášku o vysoké čistotě Oerlikon METCO 55 o zrnitosti 45-90 µm a čedičový prach o zrnitosti 50-250 µm. V rámci experimentálního programu byly připraveny celkem 3 série vzorků (5 hm. % čediče
10 hm% čediče
15 hm. % čediče). Jako substrát byla použita ocel C45 o tloušťce 20 mm. Korozní odolnost laserových návarů byla měřena pomocí potenciodynamické korozní zkoušky metodou lineární polarizace. Jako elektrolyt byla použita uměle připravená důlní voda. Dále byla hodnocena metalografická struktura kompozitních laserových návarů na bázi měď-čedič využitím OM a SEM. Z dosažených výstupů byl zformulován aplikační potenciál kompozitního laserového návaru na bázi měď-čedič v oblasti povrchové úpravy obalového souboru sloužícího pro ukládání vyhořelého jaderného paliva do hlubinných úložišť v ČR.
Abstract in different language: This paper deals with an assessment of the corrosion resistance of copper-basalt composite cladded by laser. The filler powder for laser overlaying was a mixture of high-purity copper powder Oerlikon METCO 55 consisting of 45–90 µm particles and a basalt powder comprising particles 50–250 µm in size. Under this experimental programme, three series of specimens were prepared (5 wt. % basalt; 10 wt. % basalt; and 15 wt. % basalt). The substrate was C45 steel 20 mm in thickness. The corrosion resistance of the laser clads was assessed by potentiodynamic corrosion testing using the linear polarization method. The electrolyte was an synthetic prepared mine water. Metallographic evaluation of the laser clads was carried out using optical microscopy (OM) and scanning electron microscopy (SEM). Based on the outcomes of this study, a summary was developed of the application potential of the laser-deposited composite copper-basalt overlay for surface treatment of storage containers for underground spent nuclear fuel repositories located in the Czech Republic.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Tanger
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (RAM)
Konferenční příspěvky / Conference papers (CT3)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (CTM)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
metal2019_klufova_metal_clanek2.pdf513,16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD