Title: Konstrukce, deklarace a manifestace kriminální identity v reflexi druhého života odsouzených: příklad ruskojazyčné kriminální subkultury
Other Titles: Construction, Declaration and Manifestation of Criminal Identity in the Reflection of the Second Life of Convicts: an Example of the Russian-speaking Criminal Subculture
Authors: Lochmannová, Alena
Citation: LOCHMANNOVÁ, A. Konstrukce, deklarace a manifestace kriminální identity v reflexi druhého života odsouzených: příklad ruskojazyčné kriminální subkultury. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2020, roč. 12, č. 1, s. 36-60. ISSN 2336-6346.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42752
ISSN: 2336-6346
Keywords: tělesné úpravy, kolektivní identita, identita, rusky mluvící zločinecké skupiny, self, subkultura, tetování
Keywords in different language: body modifications, collective identity, identity, Russian-speaking criminal groups, self, subculture, tattoos
Abstract: Tato studie se zaměřuje na představení specifik rusky mluvících zločineckých skupin v českých věznicích, zejména ve vztahu k utváření jejich subkulturní identity, hierarchizačnímu procesu a používání tělesných úprav, konkrétně tetování, jako důležitého nástroje při vytváření identity. Cílem této studie je na základě etnografické analýzy popsat identitu a podstatu rusky mluvících zločineckých skupin a rusky mluvící subkultury působící v českých věznicích pro muže. Během sledovaného období bylo vedeno celkem 205 rozhovorů s odsouzenými, kteří vykonávají tresty odnětí svobody, z toho 77 rozhovorů s vězeňským personálem a 128 rozhovorů s odsouzenými muži. Během řízených rozhovorů bylo hlavním tématem zkoumání tzv. „druhého života“ odsouzených, zejména hierarchie odsouzených a pravidel jejich formování, jakož i promítání druhého života odsouzených do jejich fyzických úprav. Studie poskytuje vhled do života rusky mluvících zločineckých skupin jako nezávislé subkulturní entity postavené na jednoduchých pravidlech, která tvoří nejen základní „stavební blok“ komunity, ale také podstatu kolektivní identity. Důležitým nástrojem konstrukce, rekonstrukce nebo potvrzení identity jsou mimo jiné v případě rusky mluvících odsouzených tělesné úpravy, zejména tetování, která mají pevná pravidla nejen z hlediska symboliky, ale také v procesu získání tetování, protože akt tetování není jen rozhodnutím jednoho jednotlivce, naopak toto rozhodnutí musí být hierarchicky dohodnuto vyššími jednotlivci.
Abstract in different language: This study focuses on the presentation of the specifics of Russian-speaking criminal groups in Czech men's prisons, especially in relation to the formation of their subcultural identity, the hierarchization process and use of bodily modifications, specifically tattoos, as an important tool in identity construction. Based on an ethnographic analysis, the aim of this study is to describe the identity and essence of Russian-speaking criminal groups and the Russian-speaking subculture operating within Czech men's prisons. During the period, a total of 205 controlled interviews were conducted with convicts serving prison sentences, 77 of which were interviews with prison staff and 128 were interviews with convicted men. During the guided interviews, the main topic was to explore the so-called “second life” of convicts, especially the hierarchy of convicts and the rules of its formation, as well as the projection of the second life of convicts into their physical modifications. The study provides an insight into the life of Russian-speaking criminal groups as an independent subcultural entity built on simple rules, which forms not only the basic “building block” of the community, but also the essence of collective identity. An important tool of construction, reconstruction, or confirmation of identity are, among other things, in the case of Russian-speaking convicts, body modifications, especially tattoos, which have fixed rules not only in terms of symbolism, but also in the process of obtaining the tattoo, as the act of tattooing is not merely the decision of one individual, as this decision must be agreed upon hierarchically by higher individuals.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
3-Acta-2020-1-Lochmannova.pdf2,28 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42752

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD