Title: Process and project excellence
Other Titles: Procesní a projektová správnost
Authors: Švecová, Lenka
Zárubová, Lucie
Fanta, Petr
Citation: ŠVECOVÁ, L. ZÁRUBOVÁ, L. FANTA, P.Process and project excellence. In: The 14th International Days of Statistics and Economics. Prague: University of Economics, Prague, 2020. s. 1220-1228. ISBN 978-80-87990-22-3.
Issue Date: 2020
Publisher: University of Economics, Prague
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42960
ISBN: 978-80-87990-22-3
Keywords: Případová studie, Místní akční skupiny, Strukturální fond EU
Keywords in different language: Project case study, Local Action Groups, EU structural fund
Abstract: Článek pomocí obsahové analýzy odpovídá na otázky týkající se využití externích konzultantů nebo interních osobních zdrojů k vedení předprojektové dokumentace a celého procesu projektu, které jsou financovány ze strukturálních fondů EU. Článek zmiňuje další financování projektů, využití místních akčních skupin, zodpovídá otázky o předchozích zkušenostech aktérů s podobnými projekty. Realizátor projektu případové studie může být jednotlivec, nezisková organizace, veřejný subjekt, malý nebo střední podnik (do 250 zaměstnanců) a velkou společnost (více než 250 zaměstnanců). Závěr je u jednotlivých typů realizátorů odlišný. Závěr kvalitativní studie uvádí, že projekty, které jsou ve spolupráci s místními akčními skupinami, nepotřebují další externí konzultanty (místní akční skupiny pomáhají samotným konzultantům). Omezení článku je malý příklad příkladů, které nelze zobecnit. Výsledek používají realizátoři a externí konzultanti k posouzení spolupráce na projektech zatížených žádostmi o dotace a řízení těchto projektů.
Abstract in different language: The article uses the content analysis to answer questions about the use of external consultants or internal personal sources to lead the pre-project documentation and whole project process which are financed by EU structural funds. The article mentions further financing of projects, use of Local Action Groups, answer the question about the previous experienceof actors with similar projects. An implementer of the case study projects could be an individual, a nonprofit organization, a public entity, a small or middle enterprise (up to 250 employees) and a big company (more than 250 employees). The conclusion is different for individual types of the implementers. The conclusion of the qualitative study is that projects which are in cooperation with Local Action Groups do not need other external consultants (Local Action Groups helps like consultant themselves). The limitation of the article is a small sample of examples that cannot be generalized. The result is used by implementers and external consultants to consider cooperation on projects burdened by grant applications and management of these projects.
Rights: © University of Economics, Prague
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
PROCESS AND PROJECT EXCELLENCE Švecová, Zárubová, Fanta.pdf236 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD