Title: Zlomek obličejové nádoby z Českých Budějovic v kontextu středověkých až novověkých picích nádob s antropomorfní výzdobou
Other Titles: A fragment of a face vessel from České Budějovice in the context of medieval to modern drinking vessels with anthropomorphic decoration
Authors: null, null
Čapek, Ladislav
Citation: ČAPEK, L.Zlomek obličejové nádoby z Českých Budějovic v kontextu středověkých až novověkých picích nádob s antropomorfní výzdobou. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2020, roč. 33, č. 1, s. 227-246. ISSN 0231-8237.
Issue Date: 2020
Publisher: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42963
ISSN: 0231-8237
Keywords: antropomorfní picí nádoby;obličejové nádoby;svatební poháry;pozdní středověk;České Budějovice;městská radnice
Keywords in different language: anthropomorphic drinking vessels;face vessels;wedding goblets;Late Middle Ages;České Budějovice;town hall
Abstract: Při výzkumu nádvoří českobudějovické radnice v letech 1996 až 1997 byl objeven zlomek nádoby s plastickým reliéfem stylizované ženské tváře. Zlomek byl původně považován za součást antropomorfní akvamanile. Na základě srovnávacího studia antropomorfní keramiky s plastickou reliéfní výzdobou lidských tváří, označovaných za obličejové nádoby (něm. Gesichtsgefäße, angl. face-mask jug), byl tento nález reinterpretován a zařazen mezi skupinu luxusní stolní keramiky, která by mohla náležet ke skupině označované jako obličejové či svatební poháry. Příspěvek se zabývá hodnocením dosud nečetných příkladů středověkých antropomorfních picích nádob na území Čech a Moravy a jejich zahraničních analogií, které se k nám dostávaly jako dálkové importy, nebo vznikaly jako místní napodobeniny.
Abstract in different language: During the excavation in the courtyard of the České Budějovice town hall in 1996–1997, a fragment of a vessel with an embossed relief in the form of a stylized female face was discovered. The fragment was originally considered as part of an anthropomorphic aquamanile. On the basis of comparative studies of anthropomorphic pottery with embossed relief decoration in the form of human faces, referred to as face-mask jugs (Gesichtsgefäße in German), the find was reinterpreted and ascribed to a group of luxurious tableware which might belong to a group known as face or wedding goblets. The contribution deals with analysis of hitherto scarce examples of medieval anthropomorphic drinking vessels in the territory of Bohemia and Moravia and their foreign analogies which reached our country as long-distance imports or were manufactured as local imitations.
Rights: Plný text není přístupný.
© Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
10. Čapek pohár.pdf4,1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42963

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD