Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHlaváček, Petr
dc.date.accessioned2021-03-22T11:00:23Z-
dc.date.available2021-03-22T11:00:23Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHLAVÁČEK, P. Země nového štěstí? : České hledání v „kalném proudu“ (1918–1945/48). Soudobé dějiny, 2020, roč. 27, č. 3-4, s. 525-537. ISSN 1210-7050.cs
dc.identifier.issn1210-7050
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43048
dc.description.abstractAutor v textu nastiňuje obrysy duchovních proudů, které hledaly alternativy k demokratickému a republikánskému systému Československa a k jeho orientace na Západ mezi léty 1918–1948. Nepřetržitě totiž existovaly hlasy, které považovaly Masarykovo Československo za pouhé intermezzo a neuspokojivou odpověď na „českou otázku“, i když obnovení české státnosti, sdílené se Slováky, se těšilo podpoře jasné většiny obou národů a jejich elit. V tomto ohledu autor hovoří o „kalných proudech“ nebo „deklinačním diskursu“, které zahrnovaly apel k rozvodu se Západem a k revolučnímu či autoritářskému řešení. Jako přitažlivý model tehdy fungovaly sovětské Rusko (pro komunisty a radikální levici), fašistická Itálie (pro konzervativní katolíky a fašisty) a v neposlední řadě nacistické Německo (pro konzervativní pravici). Po zániku první republiky a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava mnozí vyznávali německou „novou Evropu“; po osvobození přinesla třetí republika socialistickou perspektivu, přičemž po komunistickém puči v roce 1948 se Československo stalo sovětským protektorátem. Text reflektuje názory intelektuálů kritických vůči liberálně demokratickému systému, jako například komunistického novináře Julia Fučíka (1903–1943), aktivistického novináře a ministra protektorátní vlády Emanuela Moravce (1893–1945), teologa Josefa Lukla Hromádky (1889–1969), politika Huberta Ripky (1895–1958) nebo prezident republiky Edvarda Beneše (1884–1948), jenž byl hlavním demokratickým garantem poválečného spojenectví se Stalinovou diktaturou.cs
dc.format13 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherÚstav pro soudobé dějiny AV ČRcs
dc.relation.ispartofseriesSoudobé dějinycs
dc.rights© Ústav pro soudobé dějiny AV ČRcs
dc.subjectČeskoslovenskocs
dc.subjectpolitické myšlenícs
dc.subjectdemokraciecs
dc.subjectVýchodcs
dc.subjectZápadcs
dc.subjectkomunismuscs
dc.subjectfašismuscs
dc.subjectnacismuscs
dc.titleZemě nového štěstí? : České hledání v „kalném proudu“ (1918–1945/48)cs
dc.title.alternativeA land of new happiness? : Czech search in the "muddy stream" (1918–1945 / 48)en
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe author’s essayistic text outlines contours of spiritual streams which were looking for alternatives to Czechoslovakia’s democratic, "capitalist" and republican system and its orientation to the West between the establishment of Czechoslovakia in 1918 and the advent of the Communist regime in 1948. He states that there were continuous voices which regarded Masaryk’s Czechoslovakia as a mere intermezzo and an unsatisfactory answer to the “Czech question”, although the unexpected restoration of the Czech independence in the form of a state shared with Slovaks enjoyed support of a clear majority of both nations and their elites. In this respect, the author speaks about “murky waters” or a “declination discourse”, which included voices demanding a breakup with the West and a revolutionary or authoritarian solution. Attractive models included Soviet Russia (for strong radical left-wingers), Fascist Italy, Catholic orthodoxy and, last but not least, Nazi Germany (for conservative or Fascist right- -wingers). After the demise of the First Republic, the Protectorate of Bohemia and Moravia was a temporary victory for those who professed the German “New Europe”; after the liberation, the Third Republic brought closer a socialist perspective which turned into a Soviet protectorate after the Communist coup in 1948. The author presents opinions and texts of some intellectuals critical toward the liberal democratic system, among them prominent personalities including Communist journalist Julius Fučík (1903–1943), collaborationist journalist and Protectorate government minister Emanuel Moravec (1893–1945), theologist Josef Lukl Hromádka (1889–1969), politician Hubert Ripka (1895–1958), or President Edvard Beneš (1884–1948), the principal democratic guarantor of the post-war alliance with Stalin’s dictatorship.en
dc.subject.translatedCzechoslovakiaen
dc.subject.translatedpolitical thinkingen
dc.subject.translateddemocracyen
dc.subject.translatedthe Easten
dc.subject.translatedthe Westen
dc.subject.translatedCommunismen
dc.subject.translatedFascismen
dc.subject.translatedNazismen
dc.identifier.doi10.51134/sod.2020.029
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43932551
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
04_Hlaváček.pdf142,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD