Title: Člověk a jeho svět: Analýza vývoje učiva o bezobratlých živočiších v primární škole
Other Titles: Man and his world: The analysis of curriculum development about invertebrates in primary school
Authors: null, null
Podroužek, Ladislav
null, null
Šafránková, Dagmar
Citation: PODROUŽEK, L. ŠAFRÁNKOVÁ, D. Člověk a jeho svět: Analýza vývoje učiva o bezobratlých živočiších v primární škole. Arnica časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání, 2020, roč. 10, č. 2, s. 47-55. ISSN 1804-8366.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43165
ISSN: 1804-8366
Keywords: Člověk;jeho;svět;Analýza;vývoje;učiva;bezobratlých;živočiších;primární;škole
Keywords in different language: Man;and;his;world;The;analysis;curriculum;development;about;invertebrates;primary;school
Abstract: Příspěvek dokumentuje vývoj a koncipování vybraného obsahu učiva přírodovědy. Analyzuje jednotlivé školní osnovy od počátku minulého století až po současný kurikulární dokument, kterým je Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s důrazem na vzdělávací oblast Člověka jeho svět.
Abstract in different language: The paper documents the development and design of selected content of science curriculum. It analyzes the individual school curricula from the beginning of the last century to the current curricular document, which is the Framework Educational Program for Basic Education with an emphasis on the educational area of Man (the individual) and his world.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Podrouzek-Safrankova-web.pdf244,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD