Title: Succession of technical education in primary and secondary school
Other Titles: Nadväznosť technického vzdelávania na základných a stredných školách
Authors: Ažaltovičová, Michaela
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 25.5. 2021 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 13.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/43224
ISBN: 978-80-261-0858-0
Keywords: technické vzdělávání;základní škola;učení
Keywords in different language: technical education;primary school;teaching
Abstract in different language: Obsah technických predmetov na základných školách je orientovaný na vnímanie praktickej stránky života a okolitého sveta, čo má za následok značný vzdelávací dosah. Umožňuje deťom, žiakom a ich rodičom správne a včas rozpoznať ich profesijnú orientáciu a tak dosiahnuť harmonický a celistvý rozvoj osobnosti mladého človeka. Aby jeho schopnosti a nadanie mohli byť čo najlepšie uplatniteľné v reálnom živote a na trhu práce. Vyučovací predmet technika podporuje a rozvíja tvorivé myslenie, žiaci sa učia cieľavedome myslieť a tvoriť. Aplikovanie technických poznatkov v reálnom živote je predpokladom k tomu, aby sa spoločnosť rozvíjala správnym smerom. Príspevok sa venuje nadväznosti technického vzdelávania na základných a stredných školách. Skúma prepojenie medzi výučbou techniky na základnej škole a na stredných odborných školách rôzneho technického zameranie. Či žiaci zo základnej školy majú postačujúce vedomosti a zručnosti pre úspešné zvládnutie štúdia na strednej odbornej škole. Príspevok obsahuje výsledky výskumu zameraného na zistenie faktorov diferencovaného vnímania nadväznosti technického vzdelávania na základných a stredných školách u učiteľov stredných odborných škôl.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2021
Olympiáda techniky Plzeň 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ot2021-abstracts-13.pdfPlný text290,21 kBAdobe PDFView/Open
tiraz atd.pdfPlný text757,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43224

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.