Title: Vzdělávací procesy v podniku
Other Titles: Educational processes in the enterprise
Authors: Burianová, Karolína
Advisor: Dvořáková, Jana
Referee: Jiřincová, Milena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4330
Keywords: stavební spořitelna;školení;obchodní ředitel;obchodní zástupce
Keywords in different language: building society;training;commercial director;sales representative
Abstract: Cílem této práce je seznámit čtenáře se současným systémem podnikového vzdělávání v Českomoravské stavební spořitelně, a. s. V úvodu praktické části jsem představila organizaci Českomoravskou stavební spořitelnu, a. s., stručně charakterizovala její činnost a produkty a popsala vnější a vnitřní prostředí objasňující, které faktory na organizaci působí a ovlivňují její činnost. Také jsem zde uvedla, jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé cíle této organizace. Dále jsem zjišťovala, jaké technické prostředky se využívají při školení a jak vhodně sestavit program seminářů pro efektivní výsledky. Dále jsem se zabývala rozborem základních typů vzdělávacích seminářů pro obchodní ředitele a obchodní zástupce. Analyzovala jsem cíle, obsahy, formy a časové harmonogramy jednotlivých seminářů. Na závěr jsem provedla zhodnocení současného vzdělávacího systému v podniku a navrhla možné inovace pro zvýšení jeho efektivity.
Abstract in different language: The goal of this work is to acquaint readers with the current system of enterprise training in Českomoravská stavební spořitelna, a. s. In the introduction to the practical part I presented the organization of Českomoravská stavební spořitelna, a. s., briefly characterized its activities and products, and described the external and internal environment clarifying which factors in the organization operates and affects its action. Next, I stated the organization?s short and long term. Further, I characterized what technical means are used for training, and how to build properly a programme of seminars to effective results. I also covered the analysis of basic types of training seminars for the Commercial Director and Sales Representative. I analysed the objectives, contents, forms and timetables of individual seminars. In conclusion, I did an evaluation of the current training system in the company, and proposed potential upgrades of the system to increase its effectiveness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vzdelavaci procesy v podniku.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
BP_burianova_VP.PDFPosudek vedoucího práce470,75 kBAdobe PDFView/Open
BP_burianova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
BP_burianova.PDFPrůběh obhajoby práce122,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.