Název: Vzdělávací procesy v podniku
Další názvy: Educational processes in the enterprise
Autoři: Burianová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Jana
Oponent: Jiřincová, Milena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4330
Klíčová slova: stavební spořitelna;školení;obchodní ředitel;obchodní zástupce
Klíčová slova v dalším jazyce: building society;training;commercial director;sales representative
Abstrakt: Cílem této práce je seznámit čtenáře se současným systémem podnikového vzdělávání v Českomoravské stavební spořitelně, a. s. V úvodu praktické části jsem představila organizaci Českomoravskou stavební spořitelnu, a. s., stručně charakterizovala její činnost a produkty a popsala vnější a vnitřní prostředí objasňující, které faktory na organizaci působí a ovlivňují její činnost. Také jsem zde uvedla, jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé cíle této organizace. Dále jsem zjišťovala, jaké technické prostředky se využívají při školení a jak vhodně sestavit program seminářů pro efektivní výsledky. Dále jsem se zabývala rozborem základních typů vzdělávacích seminářů pro obchodní ředitele a obchodní zástupce. Analyzovala jsem cíle, obsahy, formy a časové harmonogramy jednotlivých seminářů. Na závěr jsem provedla zhodnocení současného vzdělávacího systému v podniku a navrhla možné inovace pro zvýšení jeho efektivity.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this work is to acquaint readers with the current system of enterprise training in Českomoravská stavební spořitelna, a. s. In the introduction to the practical part I presented the organization of Českomoravská stavební spořitelna, a. s., briefly characterized its activities and products, and described the external and internal environment clarifying which factors in the organization operates and affects its action. Next, I stated the organization?s short and long term. Further, I characterized what technical means are used for training, and how to build properly a programme of seminars to effective results. I also covered the analysis of basic types of training seminars for the Commercial Director and Sales Representative. I analysed the objectives, contents, forms and timetables of individual seminars. In conclusion, I did an evaluation of the current training system in the company, and proposed potential upgrades of the system to increase its effectiveness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vzdelavaci procesy v podniku.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_burianova_VP.PDFPosudek vedoucího práce470,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_burianova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_burianova.PDFPrůběh obhajoby práce122,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4330

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.