Název: Řízení kvality projektu
Další názvy: Project Quality Management
Autoři: Špirková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Skalický, Jiří
Oponent: Svoboda, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4342
Klíčová slova: projekt;řízení kvality;integrovaný systém řízení;dokumentace kvality;plán managementu kvality
Klíčová slova v dalším jazyce: project;quality management;integrated management system;quality documentation;quality management plan
Abstrakt: Tato práce se zabývá řízením kvality projektů. Nejprve v teoretické části zmiňuje přístupy ke kvalitě, které je možné v současnosti použít, dále nástroje plánování a kontroly kvality, náklady na kvalitu, dokumentaci s ní spojenou a problematiku nákupů položek, které se později podílejí na kvalitě výsledných produktů. V prostředí společnosti Škoda Power poté analyzuje praktický přístup k řízení kvality projektů se všemi jeho specifiky, která s sebou nese působení v oboru konstrukce turbín a ambice společnosti. Škoda Power má certifikovaný systém managementu kvality a využívá pro její řízení normy ISO, vnitropodnikové směrnice a další dokumentaci. Dále můžeme identifikovat propracované kontrolní mechanismy na projektu, řízení neshod a programy pro neustálé zlepšování procesů. Na tomto základě jsem v poslední části práce vytvořila návrh Plánu managementu kvality, který poskytuje vodítko při hledání oblastí, na něž by se mělo plánování zajišťování kvality zejména soustředit, aby byly splněny požadavky na finální produkt.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on project quality management. In the theoretic part there are mentioned various approaches to quality which can be used currently, then tools for quality planning and quality control, cost of quality, documentation and issues of item purchasing that affect the quality of final products. Thesis analyses practical approach to the quality management in the company Škoda Power with all the specificities due to its business in turbine construction branch and ambitions of the company. Škoda Power has its quality management system certificated and uses ISO standards, company directives and other documentation. Then we can identify sophisticated control mechanisms in projects, nonconformity management and improvement programs. That provided base for my draft of Quality Management Plan which gives the guideline to find the areas in the process of quality planning which is necessary to focus on. Then the requirements on the final product will be satisfied.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Spirkova_2012.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_spirkova_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_spirkova_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_spirkova.PDFPrůběh obhajoby práce132,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4342

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.