Název: Vliv podnikového prostředí na hospodaření podniku a návrh možných řešení
Další názvy: The influence of corporate environment on the performance of a company and suggestions for possible solutions
Autoři: Kalkusová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Lebeda, Petr
Oponent: Holečková, Yvona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4349
Klíčová slova: podnikatelské prostředí podniku;makrookolí;mikrookolí
Klíčová slova v dalším jazyce: corporate environment of company;macroenvironment;microenvironment
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu podnikového prostředí s vlivem na hospodaření podniku a návrh možných řešení. Teoretická část se zaměřuje na působení makrookolí, které zahrnuje geografické, sociální, politické, právní, ekonomické, technologické, etické a kulturně historické okolí a na působení mikrookolí, do kterého patří konkurence, dodavatelé a odběratelé. Dále je charakterizována vybraná společnost. Praktická část navazuje na poznatky z uvedené teoretické části a zahrnuje analýzu vlivu okolí na vybranou společnost a určení silných a slabých stránek společnosti. Závěr bakalářské práce zahrnuje návrh možných řešení, které by byly pro podnik prospěšné.
Abstrakt v dalším jazyce: The present bachelor thesis is focused on the analysis the corporate environment with an influence on the performance of a company and suggestions for possible solutions. The theoretical part focuses on the influence of the macro environment which includes the geographic, social, political, legal, economic, technological, ethical, cultural and historical corporate environment and on the influence of the micro environment which includes competition, suppliers and customers. Further, the chosen company is characterized. The practical part refers to the findings given in the theoretical part and includes an analysis of the influence of corporate environment on the chosen company and the identify the strengths and weaknesses of the company. The final part of the bechelor thesis includes the suggestions for possible solutions that would be beneficial for the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_kalkusova.pdfPlný text práce533 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalkusova v.pdfPosudek vedoucího práce294,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalkusova o.pdfPosudek oponenta práce268,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalkusova ob.pdfPrůběh obhajoby práce140,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4349

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.