Title: Historický vývoj právní etiky a její místo v životě právníka
Other Titles: Historical development of legal ethics and its place in the life of a lawyer
Authors: Šedivá, Bohdana
Advisor: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Krtková Petra, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43493
Keywords: etika;právní etika;historický vývoj;soudce;advokát;notář;eticko-právní normy;kárné řízení
Keywords in different language: ethics;legal ethics;historical development;judge;lawyer;notary;ethical and legal norms;disciplinary proceedings
Abstract: Diplomová práce se zabývá právní etikou a jejím významem v dnešní společnosti. Zkoumá její postavení v rámci obecné etiky a hledá v jakém vztahu vůči sobě stojí. Dále jsou zde definovány základní druhy etiky a její obecná charakteristika, následně se zaměřuje na popis etiky právní a vymezuje základní pojmy. Zabývá se historickým vývojem etiky a právního myšlení v eticko-právní problematice, dále také vývojem základních eticko-právních pojmů (spravedlnost, morálka apod.) Je zde prováděna komparace právního ošetření profesně-právní etiky soudců, advokátů a notářů, kde je zkoumáno především, zda a popř. jak se mezi sebou jednotlivé úpravy podobají, či liší, a to např. v přísnosti a nárocích na osoby vykonávající právnické profese, či v míře jejich závaznosti a vymahatelnosti apod. Práce také zkoumá jakým způsobem a do jaké míry právní etika ovlivňuje každodenní práci právníků, jaká je znalost dané problematiky a zda vůbec má právní etika vliv na výkon právní praxe. Tento vliv i jak ho vnímá veřejnost, je popsán z pohledu osob, které vykonávají právnickou profesi v oblasti soudnictví (konkrétně soudce a přísedící) a z pohledu laické veřejnosti, zkoumání bylo prováděno skrze dotazník se zástupci těchto dvou skupin. V závěru se práce krátce věnuje i konkrétní případové studii kárných řízení, řešících porušení etických právních norem v rámci soudnictví a advokacie.
Abstract in different language: The thesis deals with legal ethics and its importance in today's society. It examines its position within the framework of general ethics and searches for its relationship to each other. Furthermore, there are defined basic types of ethics and its general characteristics, then it focuses on the description of legal ethics and defines the basic concepts. It deals with the historical development of ethics and legal thinking in ethical-legal issues, as well as the development of basic ethical-legal concepts (justice, morality, etc.) There is a comparison of legal treatment of professional and legal ethics of judges, lawyers and notaries, where is examined how the individual regulations are similar or different, in the strictness and demands of persons performing legal professions, or in the extent of their binding and enforceability, etc. What is the knowledge of the issue and whether legal ethics has any effect on the practice of legal practice. This influence as well as the public's perception is described from the point of view of persons practicing the legal profession in the field of judiciary (specifically judges and lay judges) and from the point of view of the lay public. Finally, the thesis briefly deals with a specific case study of disciplinary proceedings dealing with violations of ethical legal standards in the judiciary and advocacy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Historicky vyvoj pravni etiky a jeji misto v zivote pravnika.pdfPlný text práce692,72 kBAdobe PDFView/Open
B.S. ved..pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
B.S. oponent.pdfPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh B.S..pdfPrůběh obhajoby práce663,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43493

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.