Název: Chování spotřebitelů - vývoj, preference, změny
Další názvy: Behaviour of consumers - progress, preferences, changes
Autoři: Baněčková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Divišová, Pavla
Oponent: Gladavská, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4350
Klíčová slova: spotřebitel;vývoj spotřebitelského chování;preference spotřebitelů;změny v chování spotřebitelů
Klíčová slova v dalším jazyce: consumer;progress of the consumer´s behavior;consumer´s preferences;changes in consumer´s behavior
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na chování spotřebitelů v České republice. Teoretická část se zabývá spotřebitelem a modely jeho chování, poskytuje úvod do problematiky. Dále zde nalezneme popis metody časových řad, pomocí níž se chronologicky a přehledně zaznamenávají data. Praktická část je rozdělena na tři dílčí sekce. Oblast vývoje spotřebitelského chování mapuje vývoj chování člověka ? spotřebitele od počátku jeho existence a analyzuje vývoj spotřebitelského chování mezi lety 1920 ? 2010. Oblast preference se zabývá vlivy, které působí na chování spotřebitele v současné době. Poslední část, změny, popisuje důvody změn ve spotřebě vybraných produktů. Tato práce je shrnutím spotřebitelského chování za posledních 90 let a může sloužit jako zdroj pro hlubší zpracování zde popsaných jevů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the behaviour of consumers in the Czech Republic. The theoretical part deals with a consumer and models of their behaviour, provides an introduction to the issues. We also find there a description of a time series analysis. Using of time series analysis records data chronologically and in a well arranged way. The practical part is divided into three parts. Area of the consumers? behaviour deals with the progress of behaviour of a man ? consumer from the beginning of their existence and analyzes the progress of consumers? behaviour between the ages 1920 and 2010. Area of preferences deals with influences that affect consumer?s behaviour in the present days. The last part, changes, describes reasons of the changes in the consumption of the chosen products. This thesis is a summary of consumers? behaviour during the last 90 years and it can be used as a source for a deeper processing of the phenomenon here described.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_-_Lucie Baneckova.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_baneckova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_baneckova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_baneckova.PDFPrůběh obhajoby práce121,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4350

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.