Title: Chování spotřebitelů - vývoj, preference, změny
Other Titles: Behaviour of consumers - progress, preferences, changes
Authors: Baněčková, Lucie
Advisor: Divišová, Pavla
Referee: Gladavská, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4350
Keywords: spotřebitel;vývoj spotřebitelského chování;preference spotřebitelů;změny v chování spotřebitelů
Keywords in different language: consumer;progress of the consumer´s behavior;consumer´s preferences;changes in consumer´s behavior
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na chování spotřebitelů v České republice. Teoretická část se zabývá spotřebitelem a modely jeho chování, poskytuje úvod do problematiky. Dále zde nalezneme popis metody časových řad, pomocí níž se chronologicky a přehledně zaznamenávají data. Praktická část je rozdělena na tři dílčí sekce. Oblast vývoje spotřebitelského chování mapuje vývoj chování člověka ? spotřebitele od počátku jeho existence a analyzuje vývoj spotřebitelského chování mezi lety 1920 ? 2010. Oblast preference se zabývá vlivy, které působí na chování spotřebitele v současné době. Poslední část, změny, popisuje důvody změn ve spotřebě vybraných produktů. Tato práce je shrnutím spotřebitelského chování za posledních 90 let a může sloužit jako zdroj pro hlubší zpracování zde popsaných jevů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the behaviour of consumers in the Czech Republic. The theoretical part deals with a consumer and models of their behaviour, provides an introduction to the issues. We also find there a description of a time series analysis. Using of time series analysis records data chronologically and in a well arranged way. The practical part is divided into three parts. Area of the consumers? behaviour deals with the progress of behaviour of a man ? consumer from the beginning of their existence and analyzes the progress of consumers? behaviour between the ages 1920 and 2010. Area of preferences deals with influences that affect consumer?s behaviour in the present days. The last part, changes, describes reasons of the changes in the consumption of the chosen products. This thesis is a summary of consumers? behaviour during the last 90 years and it can be used as a source for a deeper processing of the phenomenon here described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_-_Lucie Baneckova.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
BP_baneckova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
BP_baneckova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
BP_baneckova.PDFPrůběh obhajoby práce121,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.