Název: Proces orientace v podniku
Další názvy: Process orientation in business
Autoři: Kočová, Jiřina
Vedoucí práce/školitel: Egerová, Dana
Oponent: Pavlák, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4362
Klíčová slova: řízení lidských zdrojů;personální práce;proces orientace
Klíčová slova v dalším jazyce: human resources management;human resources;process orientation
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o procesu orientace jako o personální činnosti, které jsou součástí řízení lidských zdrojů. Cílem této práce je zanalyzovat proces orientace v konkrétním podniku a tento proces zhodnotit. Zároveň navrhnout opatření, která zlepší kompletní proces orientace v dané společnosti. Tato práce je rozdělena na teoretickou část a na část praktickou. Teoretická část pojednává o procesu orientace obecně. Praktická část je zaměřena na popis kompletního procesu orientace v konkrétní společnosti, zhodnocení tohoto procesu a jsou zde navrhnuta zlepšující opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the orientation process as personal activities that are part of human resource management. The aim of this work is to analyze the process of orientation in a particular company and evaluate this process. At the same time propose measures to improve the orientation process is complete in the company. This work is divided into a theoretical part and practical part. The theoretical part discusses the process of orientation in general. The practical part is focused on describing the complete process orientation within the organization, evaluation of this process and are designed to improve the measures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jirina Kocova.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocova v.pdfPosudek vedoucího práce279,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocova o.pdfPosudek oponenta práce308,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocova ob.pdfPrůběh obhajoby práce142,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4362

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.