Název: Analýza přístupu k financím pro činnost regionálních sportovních oddílů a klubů
Další názvy: Accessibilty to the funds for regional sport club's activities analysis
Autoři: Chárová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Divišová, Pavla
Oponent: Gladavská, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4370
Klíčová slova: financování;sport;zdroje financování;sportovní klub
Klíčová slova v dalším jazyce: funding;sport;sources of funding;sport club
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o financování sportovních oddílů a klubů v ČR. Nejprve se zaměřuje na sportovní kluby ve formě občanských sdružení. Popsána je jejich právní úprava, vznik a hospodaření včetně účetní a daňové problematiky. Následně je věnována speciální pozornost zdrojům financování jejich činnosti (podpora ze strany domácností, podniků, sportovních organizací, municipalit, vlády a z Evropské unie). Další část práce analyzuje vývoj vládních výdajů do oblasti sportu. Závěrem autor představuje vybraný sportovní klub, jeho poslání a činnost. Hlavním cílem je zjistit jaké jsou hlavní zdroje příjmů tohoto klubu a jaká je dostupnost financí na projekty většího rozsahu. Součástí analýzy je zhodnocení současného financování včetně několika návrhů na zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis deals with the funding of regional sport clubs in the Czech Republic. At first it focuses on sport clubs as civil associations, describes their regulation, founding and management. It contains also information about the regulations of accounting and taxes. In addition to it, special attention is paid to the sources of funding for their activities (financial support from natural persons, companies, sport organizations, municipalities, the government and European Union). The next part of the thesis analyses trend of the government´s expenditures on sport. Finally the author introduces a selected sport club, its role and activities. The primary objective is to find out the main sources of the revenue for this club and the accessibility to the funds for larger projects. The inseparable part of this analysis is evaluation of the current funding inclusive of several suggestions for an improvement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Iveta CHAROVA_Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_charova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_charova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_charova.PDFPrůběh obhajoby práce127,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4370

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.