Název: Ekonomický přínos flexibilních forem zaměstnávání v podniku
Další názvy: The economic benefits of flexible forms of employment in the enterprise
Autoři: Knížková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Jermář, Milan
Oponent: Jiřincová, Milena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4379
Klíčová slova: flexibilita;pracovní flexibilita;flexibilní firma;flexibilní formy zaměstnávání;lidské zdroje
Klíčová slova v dalším jazyce: flexibility;working flexibility;flexible firm;flexible forms of employment;human resources
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá využíváním flexibilních forem zaměstnávání ve společnosti Key Plastics Janovice s.r.o., člen skupiny Key Plastics. První kapitola je věnovaná představení společnosti včetně její specifické personální strategie. V následující kapitole se zabývám teoretickým vymezením flexibility spojené s výrobou a s řízením lidských zdrojů, teorií "flexibilní firmy" a následně rozčleněním a vymezením jednotlivých flexibilních forem zaměstnávání. Ve třetí kapitole je provedena analýza využívání pružných forem zaměstnávání ve společnosti z pohledu managementu a z pohledu pracovníků. Na základě zjištěných poznatků jsou ve třetí kapitole doporučeny možné změny, které by měly společnosti pomoci zefektivnit systém využívání flexibilních forem zaměstnávání.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the use of flexible forms of employment at Key Plastics Janovice Co., member of Key Plastics group. The first chapter is devoted to the presentation of the company including its specific personnel strategy. The following chapter deals with the theoretical definition of the flexibility associated with the production and management of human resousces, model of the "flexible firm" and then breaking down and defining the various flexible forms of employment. The third chapter focuses on the analysis of the use of flexible forms of employment in the company from the perspective of management and from the perspective of workers. There are also recommendations of possible changes based on my findings that should help streamline the system of the use of flexible forms of employment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KNIZKOVA, BC.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_knizkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_knizkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_knizkova.PDFPrůběh obhajoby práce159,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4379

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.