Název: Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti
Další názvy: The company business plan on the basis of active marketing activity
Autoři: Kratochvílová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Ircingová, Jarmila
Oponent: Bultas, Miloslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4382
Klíčová slova: plánování;vnitřní a vnější prostředí podniku;SWOT analýza;obchodní a marketingový plán
Klíčová slova v dalším jazyce: planning;internal and external business environment;SWOT analysis;business and marketing plan
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na zpracování konkrétního obchodního plánu podniku na základě marketingové činnosti firmy. Nejdříve je charakterizován podnik ŠKODA JS a.s., pro který je obchodní plán zpracován. Následně je popsáno vnější prostředí na základě PEST analýzy a Porterova modelu konkurenčních sil. V další kapitole jsem analyzovala vnitřní prostředí a v závěru kapitoly jsem vypracovala SWOT analýzu pro divizi popsanou v projektu konkrétní nabídky v závěru práce. Navazuje proces plánování ve společnosti a jednotlivých divizích, obchodní a marketingový plán firmy. Dále je uveden již zmíněný příklad konkrétního projektu nabídky na kontrolu stavu pohonů. Závěrem jsem pak provedla zhodnocení situace podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on processing a particular company's business plan based on the marketing activities of the company. First, I have characterized SKODA JS a.s. which the business plan was prepared for. Subsequently, the external environment is described, based on PEST analysis and Porter's competitive forces model. In the next chapter I analysed internal environment and in the end there is given SWOT analysis for the division which covers a particular project offers an example of the present work. It is characterized by planning in society and the individual divisions. The following is a process of planning in the company and particulars division, business and marketing company plans. The next chapter describes the above mentioned example of a particular project offers to check the status of drives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_KRATOCHVILOVA.Marketa.pdfPlný text práce17,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kratochvilova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kratochvilova_OP.PDFPosudek oponenta práce584,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kratochvilova.PDFPrůběh obhajoby práce203,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4382

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.