Title: Porodnost v ČR - vývoj a plánované reformy
Other Titles: Birth rate in the Czech Republic - development and planned reforms
Authors: Lajpoldová, Veronika
Advisor: Divišová, Pavla
Referee: Potměšil, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4387
Keywords: porodnost;populační politiky;reprodukční chování;mikroekonomické aspekty porodnosti;makroekonomické aspekty porodnosti
Keywords in different language: birth rate;population politics;reproduction demeanour;microeconomic aspects of natality;macroeconomic aspects of natality.
Abstract: Předložená práce je zaměřena na faktory ovlivňující reprodukční chování jednotlivců a roli státu, který může ovlivňovat toto rozhodování. Práce se snaží navázat na aktuálnost a vážnost tohoto tématu a zkoumat toto téma z ekonomického pohledu. V první kapitole jsou vymezeny základní statistické pojmy pro výpočet ukazatelů plodnosti. V následující kapitole jsou charakterizovány mikroekonomické aspekty porodnosti s důrazem na teorii G. S. Beckera. Ve třetí kapitole je především zkoumán vztah mezi velikostí populace a ekonomického růstu. Čtvrtá kapitola se věnuje populačním politikám realizovaných na území České republiky v období 1948-1989 a 1989-2012. Poslední kapitolu tvoří analýza současného reprodukčního chování obyvatelstva ČR. Jsou zde vymezeny finanční, zdravotní a ostatní determinanty určující toto chování.
Abstract in different language: Presented work is concentrated on the factors influencing the reproduction demeanour of person and the role of state, which can influence that decision. The work makes effort to follow up actuality and seriousness of this topic and to research this topic in the perspective of economic. There are defined the basic statistical terms for calculation of indicators of birth rate in the first chapter. In the next chapter there are characterised microeconomic aspects of natality with emphasis on the theory of G. S. Becker. In the third chapter there is mainly researched the relation between the size of population and the economic growth. Forth chapter deals with population politics implemented in the area of the Czech Republic in the period 1948-1989 and 1989-2012. Last chapter comprises the analysis of contemporary reproduction demeanour of population of the Czech Republic. There are delimitated financial, medical and other determinants defining this demeanour.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LAJPOLDOVA, V. Porodnost v CR - vyvoj a planovane reformy. Bakalarska prace. 2012.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
BP_lajpoldova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
BP_lajpoldova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
BP_lajpoldova.PDFPrůběh obhajoby práce133,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.