Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: Economic outlook of private company and its valuation
Autoři: Magyar, Michal
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Skálová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4389
Klíčová slova: SWOT analýza;finanční analýza;prosperita firmy;konkurence
Klíčová slova v dalším jazyce: SWOT analysis;financial analysis;prosperity;competition
Abstrakt: Cílem bakalářské práce s názvem Zhodnocení ekonomické situace podniku je zhodnocení ekonomické situace, identifikace problémů a rizik a návrh případných zlepšení. Pro zhodnocení ekonomické situace byl vybrán podnik Starorolský porcelán Moritz Zdekauer a.s. Bakalářská práce je rozdělena na 4 hlavních částí. V první části je stručné představení společnosti včetně její historie. Ve druhé části je uvedena analýza vnitřního potenciálu firmy. Do této analýzy je zařazeno produktové vymezení, regionální vymezení, cílová skupina odběratelů, vyjednávací síla dodavatelů, hrozba substitutů a vývoj zaměstnanosti. Třetí část tvoří SWOT analýza a její zhodnocení. V poslední části je provedena finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů a zhodnocení ekonomické situace podniku. Po zhodnocení ekonomické situace student navrhuje případné další kroky ke zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis called the Economic outlook of private company and it valuation is the valuations of economic situation, the identification of problems and risks and suggestion on possible improvement. To assess the economic situation the company called Starorolský porcelán Moritz Zdekauer a.s. was selected. The work is divided into four parts. In the first part the company including its history is introduced. In the second part an analysis of the internal potential of the company is presented. In this analysis product definition, regional definition, the target group of customers, bargaining power of suppliers, threat of substitutes and employment trends are included. The third part consists of a SWOT analysis and its evaluation. The last part of the financial analysis deals with carrying out financial analysis using financial ratios and the company´s evaluation of its economic situation. After the evaluation of the economic situation student suggests steps to its improvement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zhodnoceni ekonomicke situace podniku - Michal Magyar.pdfPlný text práce4,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Magyar v.pdfPosudek vedoucího práce267,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Magyar o.pdfPosudek oponenta práce288,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Magyar ob.pdfPrůběh obhajoby práce137,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4389

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.