Title: Stavební spoření jako jedna z možností financování bydlení
Other Titles: Building savings as one of the housing financing options
Authors: Živná, Andrea
Advisor: Šturcová Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Pařez Stanislav, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43901
Keywords: financování bydlení;stavební spoření;úvěr ze stavebního spoření;překlenovací úvěr;úroková sazba;státní podpora;účastník stavebního spoření
Keywords in different language: housing financing;building savings;building savings loan;bridge loan;interest rate;state subvention;participant in building savings
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá financováním bydlení za pomocí stavebního spoření. Hlavním cílem práce je popsat a zhodnotit stavební spoření v České republice, jako nástroj podpory bydlení. V první části práce jsou uvedeny ostatní možnosti financování bydlení, a poté následuje detailní popis stavebního spoření. Teoretická část se zabývá například pojmy jako cílová částka, tarif, státní podpora, úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr. Dílčím cílem práce je na modelových příkladech představit podmínky vybraných stavebních spořitelen v České republice. V praktické části jsou popsány nabídky stavebních spořitelen a ty jsou použity v modelových příkladech. Pomocí vzorců z teoretické části jsou vypočítány základní ukazatele používané při poskytování úvěru a údaje potřebné pro sestavení splátkového kalendáře. V závěru práce je sepsáno vyhodnocení modelových příkladů.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on financing housing with use of building savings. The main aim of this work is to describe and evaluate building savings in the Czech Republic as housing support instruments. In the first part of the thesis there are stated the other options of financing housing and then a detailed description of the building savings. The theoretical part deals, for example, with term such as target amount, rate, state subvention, building savings loan or bridge loan. The practical aim of thesis is to present the conditions of selected building societies in the Czech Republic on practical examples. The practical part describes the offers of building societies and these are used in practical examples. Using formulas are calculated basic indicators and the data needed to draw up a payment plan. At the end of the thesis is written an evaluation of the practical examples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zivna_Andrea.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
BP_Zivna_VP.pdfPosudek vedoucího práce231,97 kBAdobe PDFView/Open
BP_Zivna_OP.pdfPosudek oponenta práce738,58 kBAdobe PDFView/Open
BP_Zivna.pdfPrůběh obhajoby práce87,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.