Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKopp Jan, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorMašata, Jakub
dc.contributor.refereeDokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-6-8
dc.date.accessioned2021-06-25T12:31:31Z-
dc.date.available2020-10-23
dc.date.available2021-06-25T12:31:31Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-5-10
dc.identifier86267
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43940
dc.description.abstractRozvoj cestovního ruchu v Karlovarském kraji, zejména na Sokolovsku, by mohla v budoucnu ovlivnit výstavba rekreační areálu u, v tuto chvíli, největšího rekultivačního jezera v ČR s názvem Medard. Rekreační potenciál této vodní plochy by mohl při své realizaci výrazně ovlivnit ostatní vodních plochy v okolí a změnit jejich potenciál. Bakalářská práce se zabývá výzkumem těchto vodních ploch a jejich zhodnocením na základně lokalizačních a realizačních předpokladů. V praktické části práce jsme provedli zhodnocení vodních ploch, pro které byl sestaven hodnotící formulář s určitými parametry, dále bylo provedeno měření konduktivity a rozpuštěných látek, dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na návštěvníky koupališť a také distanční komunikace s provozovateli potenciálně ovlivněných vodních ploch. Z výsledků jsme zjistili, že výstavba tohoto projektu by mohla být brána jako silný konkurenční subjekt a ovlivnit pozitivně, ale i negativně koupaliště v okolí.cs
dc.format75 s. (123 889 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrekreacecs
dc.subjectpotenciálcs
dc.subjectrekreační potenciálcs
dc.subjectvodní plochycs
dc.subjectsokolovskocs
dc.subjectjezero medardcs
dc.titleRekreační potenciál vodních ploch na Sokolovskucs
dc.title.alternativeRecreational potential of water areas in the Sokolov regionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programGeografiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe development of tourism in the Karlovy Vary Region, especially in Sokolovsko, could be in the future affected by the construction of a recreational area near, at the moment, the largest reclamation lake in the Czech Republic called Medard. The recreational potential of this water area could, in its realisation, significantly affect other water areas in the surrounding areas and change their potential. The Bachelor thesis deals with the research of these water areas and their evaluation on the basis of localization and realization assumptions. In the practical part of the work, we carried out an evaluation of the water surfaces for which an evaluation form with certain parameters was drawn up, further measurements of conductivity and dissolved substances were made, a questionnaire investigation which focused on visitors of outdoor swimming pools, as well as distance communication with operators of potentially affected water surfaces. From the results we found that the construction of this project could be taken as a strong competitive entity and affect positively but also negatively the outdoor swimming pools in the surrounding area.en
dc.subject.translatedrecreationen
dc.subject.translatedpotentialen
dc.subject.translatedrecreational potentialen
dc.subject.translatedwater areasen
dc.subject.translatedsokolov regionen
dc.subject.translatedlake medarden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Masata.pdfPlný text práce13,6 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouci Masata.pdfPosudek vedoucího práce397,51 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek Masata.pdfPosudek oponenta práce398,1 kBAdobe PDFView/Open
Masata.pdfPrůběh obhajoby práce146,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.