Název: Zhodnocení efektivnosti investičních produktů
Další názvy: Evaluation of efectiveness of investment products
Autoři: Pohanka, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Gangur, Mikuláš
Oponent: Svoboda, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4411
Klíčová slova: finanční trh;výnosnost;investiční fondy
Klíčová slova v dalším jazyce: financial market;return;investments funds
Abstrakt: Záměrem práce je zhodnotit výnosnost vybraných fondů a podat návod začínajícímu investorovi, jak se rozhodovat při investování volných finančních prostředků. Autor nejprve obecně popíše finanční trhy a metodiku, dle které je možné výnosnost fondů spočítat. Dále jsou nadefinovány vybrané fondy České spořitelny, Komerční banky a ING zastupující trh finanční, dluhopisový a akciový. Rizikovost fondů autor vyřeší definicí rizikových profilů účastníka trhu. Dále se autor zabývá samotným porovnáním výnosností. Práce obsahuje výpočty i grafy, které přehledně reprezentují získané údaje.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of bachelor theses is to evaluate the profitability of selected funds and give the instructions to beginning investor, who decide to invest available funds. At first, author describes the financial markets and methodology, according to count the return of funds. Further author defined selected funds of Česká spořitelna,Komerční banka and ING. They representing the financial market, stock market and bond market. Author solved the risk of funds with definition of risk profiles of market participants. Furthermore, the author deal with comparing the returns. Bechelor thesis included calculations and graphs that clearly represent the informations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zhodnoceni efektivnosti investicnich produktu2012.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pohanka_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pohanka_OP.PDFPosudek oponenta práce563,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pohanka.PDFPrůběh obhajoby práce133,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4411

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.