Title: Návrhy pro zefektivnění personálních procesů v podniku
Other Titles: Proposals to improvement HR processes in an enterprise
Authors: Šteklová, Tereza
Advisor: Jermář, Milan
Referee: Dvořáková, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4424
Keywords: lidské zdroje;personalistika;personální činnosti;zefektivnění
Keywords in different language: human resources;human resources processes;personnel activities;streamlining
Abstract: Práce se věnuje zkvalitnění a zefektivnění personálních procesů v závodu Barevka, členu AGC Flat Glass Czech, a.s. Systém personálních činností byl analyzován pomocí řízeného rozhovoru. Řízený rozhovor nesl strukturu teoretických profilů personálních činností, které byly sestaveny dle odborné literatury. Díky analýze personálních procesů byly vymezeny postupy, výhody a nevýhody procesů v organizaci. Nevýhody byly zjištěny v procesech získávání, výběru a přijímání zaměstnanců, hodnocení pracovníků a odměňování pracovníků. V souladu s vnějším prostředím organizace, tedy makroekonomickým vývojem, vývojem trhu práce, a s vnitřním prostředím, vývojem personální politiky a cíly závodu Barevka, byla navržena opatření, která pomohou zefektivnit fungování personálních procesů.
Abstract in different language: The work is focused on improving and streamlining of human resources processes in the company Barevka, AGC Flat Glass Czech a.s. The system of human resources activities was analyzed using a guided interview. This guided interview was structured according to the theoretical framework of human resources processes which was developed with the help of specialized resources in literature. By analyzing human resources processes in the company relevant procedures, their advantages and disadvantages within the organization had been defined. The disadvantages were found in the processes of selection, recruitment, acquisition, evaluation and payment of the staff. In accordance with the external environment of the organization, namely macro-economic developments, labor market trends, indoor environment, development of personnel policies and objectives of Barevka company´plant measures were proposed to help streamline the functioning of human resources processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
BP_steklova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
BP_steklova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
BP_steklova.PDFPrůběh obhajoby práce164,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.