Název: Návrhy pro zefektivnění personálních procesů v podniku
Další názvy: Proposals to improvement HR processes in an enterprise
Autoři: Šteklová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Jermář, Milan
Oponent: Dvořáková, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4424
Klíčová slova: lidské zdroje;personalistika;personální činnosti;zefektivnění
Klíčová slova v dalším jazyce: human resources;human resources processes;personnel activities;streamlining
Abstrakt: Práce se věnuje zkvalitnění a zefektivnění personálních procesů v závodu Barevka, členu AGC Flat Glass Czech, a.s. Systém personálních činností byl analyzován pomocí řízeného rozhovoru. Řízený rozhovor nesl strukturu teoretických profilů personálních činností, které byly sestaveny dle odborné literatury. Díky analýze personálních procesů byly vymezeny postupy, výhody a nevýhody procesů v organizaci. Nevýhody byly zjištěny v procesech získávání, výběru a přijímání zaměstnanců, hodnocení pracovníků a odměňování pracovníků. V souladu s vnějším prostředím organizace, tedy makroekonomickým vývojem, vývojem trhu práce, a s vnitřním prostředím, vývojem personální politiky a cíly závodu Barevka, byla navržena opatření, která pomohou zefektivnit fungování personálních procesů.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on improving and streamlining of human resources processes in the company Barevka, AGC Flat Glass Czech a.s. The system of human resources activities was analyzed using a guided interview. This guided interview was structured according to the theoretical framework of human resources processes which was developed with the help of specialized resources in literature. By analyzing human resources processes in the company relevant procedures, their advantages and disadvantages within the organization had been defined. The disadvantages were found in the processes of selection, recruitment, acquisition, evaluation and payment of the staff. In accordance with the external environment of the organization, namely macro-economic developments, labor market trends, indoor environment, development of personnel policies and objectives of Barevka company´plant measures were proposed to help streamline the functioning of human resources processes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_steklova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_steklova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_steklova.PDFPrůběh obhajoby práce164,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4424

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.