Název: Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru
Další názvy: Creation of a business entity based on the realization of specific business plan
Autoři: Bočok, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Holečková, Yvona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4426
Klíčová slova: vznik podniku;podnikatelský plán;finanční plán;marketingový mix
Klíčová slova v dalším jazyce: creation of business;business plan;financial plan;marketing mix
Abstrakt: Cílem této práce bylo popsat proces vzniku podnikatelského subjektu. Autor této práce píše v první části o výběru právní formy a o vzniku společnosti s ručením omezeným a analyzuje povinnosti pro tento vznik. Pro novou společnost je důležité definovat její lokalizaci a tento problém autor kvantifikuje ve druhé části práce. Tato analýza byla provedena pomocí rozhodujících proměnných pro danou lokalitu. Plánování je velmi důležité pro každou společnosti a je potřebné po celou dobu podnikání. Autor se věnuje těmto problémům ve třetí části práce. V této části práce jsou postupně marketingový plán, včetně marketingového mixu, personální plán, včetně rozpočtu mezd, a konečně také finanční plán, včetně plánů nákladů a výnosů. V poslední části práce je také plán budoucího rozvoje.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work was to discribe the process of creation of a business entity. The author of this work writes about a selection of legal form and about the creation of a limited liability company and in the first part of the work he analyzes the duties for this creation. For a new company it is important to define its localization and the author quantifies this problem in the second part of the work. This analysis was done using the critical indicators for our specific locality. The planning process is a very important factor for each company and needed for business all the time. The author dedicates to these issues in the third part of the work. In this part there are gradually marketing plan, including marketing mix, plan of human Resources, including budget of salaries, and finally also financial plan, including plan of expenditure and profit. In the last part of the work there is also the plan of the future development.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bocok_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bocok v.pdfPosudek vedoucího práce275,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bocok o.pdfPosudek oponenta práce281,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bocok ob.pdfPrůběh obhajoby práce188,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4426

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.