Title: Kulturologický potenciál ruských lidových pohádek Krása nesmírná
Other Titles: Culturology potencial of folk Russian fairy tales - Beloved beauty
Authors: Soukupová, Sabina
Advisor: Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44371
Keywords: pohádka;krása nesmírná;folklór;ústní lidová slovesnost;jazykový plán;lidová pohádka;didaktické využití
Keywords in different language: fairy tale;beloved beauty;folklore;oral folk literature;language plan;folk fairy tale;didactic application
Abstract: V první teoretické části definuji a rozděluji pohádku. Popsala jsem nejdůležitější momenty ruské ústní lidové slovesnosti a představila nejznámější sběratele folklóru. Dále se věnuji znakům pohádky, které uvádím na příslušných příkladech z publikace Krása nesmírná. Větší pozornost poté dedikuji typickým hlavním postavám ruských pohádek a ruské tématice v nich obsažených. Do této kapitoly spadá i jazykový plán. Ve druhé praktické části diplomové práce jsem popsala možné didaktické využití souboru ruských lidových pohádek Krása nesmírná. Uvádím několik aktivit, při nichž se žáci naučí nová podstatná a přídavná jména, která budeme v následujících vyučovacích hodinách fixovat. Dále žáci budou pracovat s videoukázkou, ke které se budou vztahovat další úkoly.
Abstract in different language: In the first theoretical part I define and divide the fairy tale. I described the most important moments of Russian folk oral literature and introduced the most famous collectors of folklore. I also deal with the characters of the fairy tale, which I present on the relevant examples from the publication Beloved beauty. I then pay more attention to the typical main characters of Russian fairy tales and the Russian themes contained in them. The language plan also falls into this chapter. In the second practical part of the diploma thesis I described the possible didactic use of a set of Russian folk tales Beloved beauty. Here I present activities in which students learn new nouns and adjectives that we will fix on in the following lessons. Furthermore, students will work with a video demonstration, to which other tasks will apply.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Sabina_Soukupova_Kulturologicky potencial ruskych lidovych pohadek Krasa nesmirna.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Pos_ved_Svob_Soukupova.pdfPosudek vedoucího práce897,5 kBAdobe PDFView/Open
Scan_Pos_opon_Sov_Soukupova.pdfPosudek oponenta práce667,47 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Soukupova.pdfPrůběh obhajoby práce274,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44371

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.