Název: Analýza přínosu (ekonomického, sociálního, inovačního) metody kaizen ve firmě
Další názvy: Benefit analysis (economic, social and innovative) of kaizen method in the company
Autoři: Sedláčková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Věra
Oponent: Pavlák, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4438
Klíčová slova: Kaizen;Gemba Kaizen;zlepšování;5s;štíhlá výroba;kvalita;norma ISO 9000;absolutní kontrola kvality
Klíčová slova v dalším jazyce: Kaizen;Gemba Kaizen;improving;5s;lean manufacturing;quality;standard ISO 9000;total quality control
Abstrakt: Úvodní část je zaměřena na základní informace o metodě kaizen, jako je vysvětlení pojmu kaizen, pilíře, na kterých je tato filosofie postavena a na její základní pravidla. Taktéž je představena společnost FAIVELEY TRANSPORT LEKOV pomocí základních informací a některých ekonomických analýz. Následující kapitola se týká lidí v organizaci a týmového ducha. Součástí této kapitoly je i vyhodnocení dotazníkového šetření a doporučení ke zlepšení v této oblasti. Následuje analýza podnikových procesů. Týká se pojmů jako zlepšování a inovace. Je zde také detailně popsán průběh workshopu Lean production a jeho výstupy, které již byly úspěšně realizovány. Poslední kapitola je věnována kvalitě, normám kvality ISO 9001 a IRIS, absolutní kontrole kvality a politice jakosti ve společnosti FAIVELEY TRANSPORT LEKOV. V závěru je zhodnocen ekonomický, sociální a inovační přínos metody kaizen po zavedení do firmy.
Abstrakt v dalším jazyce: The first part of this work is targeted the basic information on the kaizen method as an explanation the kaizen conception, the pillars on which this philosophy is built and its basic rules. Also, the company FAIVELEY TRANSPORT LEKOV is introduced with some basic information and economic analysis. The following chapter relates to people in the organization and team spirit. Evaluation of interview and recommendations of improving in this area are also included in this chapter. The business processes analysis follows. It refers to terms such as improvement and innovation. There is also described in detail the workshop Lean Production and its outputs that have already been successfully implemented. The last chapter is devoted to quality, ISO 9001 and IRIS quality standards, Total Quality Control and the company FAIVELEY TRANSPORT LEKOV quality policy. In the conclusion there is evaluated the economic, social and innovative benefit of kaizen methods after its implementing into the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Sedlackova_K09B0069K.pdfPlný text práce4,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sedlackova v.pdfPosudek vedoucího práce290,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sedlackova o.pdfPosudek oponenta práce285,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sedlackova ob.pdfPrůběh obhajoby práce239,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4438

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.