Název: Penzijní systém v ČR a jeho reforma
Další názvy: Pension system in the Czech Republic and its reform
Autoři: Tůmová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Milan
Oponent: Gladavská, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4443
Klíčová slova: penzijní systém;saldo penzijního systému;důchodová reforma
Klíčová slova v dalším jazyce: pension system;balance of pension system;pension reform
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na stav penzijního systému České republiky a nutnost jeho reformy. V práci jsou popsány, jak vypadají penzijní systémy obecně, jak vypadá penzijní systém v České republice. Dříve byl penzijní systém v přebytku, pak se dostal do schodku, následně opět do přebytků a nakonec skončil v hlubokém propadu. Tento propad byl způsoben jednak světovou krizí, jednak legislativními změnami jako například zavedení maximálního vyměřovacího základu. Na penzijní systém působí i fakt, že se lidé budou dožívat stále většího věku. Důchodová reforma navržená vládou počítá s tím, že si lidé budou spořit, a v budoucnu tak důchodovému systému ubude část výdajů. Jaký ovšem bude mít tato změna dopad, se nedá zcela přesně předpovědět a výsledek se tedy dozvíme až v budoucnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The project is aimed at state of pension system of Czech republic and the need for its reform.The thesis describes how pension systems generally look what it looks like the pension system in the Czech Republic. Previously, the pension system is in surplus, then fell into deficit, then back into surplus and ended up in a deep slump. This decline was due both to the global crisis and legislative changes such as introduction of a maximum assessment base. The pension system has also the fact that people will begin turning increasing age. Pension reform proposed by the Government anticipates that people will save money in the future as part of the pension scheme will be fewer expenses. But what will this change impact can not exactly predict the outcome and thus we learn in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Penzijni system v CR a jeho reforma - Tumova.pdfPlný text práce443,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_tumova_VP.PDFPosudek vedoucího práce492,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_tumova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_tumova.PDFPrůběh obhajoby práce190,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4443

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.