Title: Kárná odpovědnost dle zákona o advokacii
Other Titles: Disciplinary Responsibility by the Advocacy Act
Authors: Bělohoubková, Hana
Advisor: Balounová Jana, JUDr. Ph.D.
Referee: Kopecký Martin, Prof. JUDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44444
Keywords: advokát;advokátní koncipient;zákon o advokacii;kárná odpovědnost;kárné provinění;kárné opatření;kárné řízení
Keywords in different language: lawyer;trainee lawyer;advocacy act;disciplinary responsibility;disciplinary offense;disciplinary measure;disciplinary proceedings
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o kárné odpovědnosti dle zákona o advokacii, která se vztahuje nejen na advokáty, ale i na advokátní koncipienty. Advokáti a advokátní koncipienti mají mnoho povinností, které musí dodržovat v profesním a soukromém životě. Pokud tyto povinnosti nebudou dodrženy, dopustí se kárného provinění, za které jsou kárně odpovědni. Toto kárné provinění je projednáváno v kárném řízení. Výsledkem kárného řízení je vydání kárného rozhodnutí, ve kterém může být vyslovena vina kárně obviněného a v případě potřeby je jako sankce uloženo kárné opatření. Diplomová práce ve svých pěti kapitolách pojednává o historickém vývoji advokacie a kárné odpovědnosti, kárné odpovědnosti a pramenech právní úpravy, kárném provinění, kárném opatření a kárném řízení.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the disciplinary responsibility by the Advocacy Act, which applies not only to lawyers, but also trainee lawyers. Lawyers and trainee lawyers have many obligations which must be followed in their professional and private lives. If these obligations are not complied with, they will commit a disciplinary offense for which they are disciplinary responsible. This disciplinary offense is resolved in disciplinary proceedings. The result of the disciplinary proceedings is the issuance of a disciplinary decision in which can be pronounced the guilt of the lawyer and if it is necessary, a disciplinary measure is imposed as a sanction. The diploma thesis in its five chapters deals with the historical development of advocacy and disciplinary responsibility, disciplinary responsibility and sources of legislation, disciplinary offense, disciplinary measure and disciplinary proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Belohoubkova_Karna odpovednost dle zakona o advokacii.pdfPlný text práce651,75 kBAdobe PDFView/Open
DP-Belohoubkova-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce44,68 kBAdobe PDFView/Open
DP-Belohoubkova-Balounova.pdfPosudek vedoucího práce50,99 kBAdobe PDFView/Open
DP-Belohoubkova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce512,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.