Title: Analýza vybraného modulu SAP ve zvoleném podnikatelském subjektu
Other Titles: The analysis of selected SAP module within the chosen entrepreneurial entity
Authors: Schejbalová, Andrea
Advisor: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Referee: Hinke Jana, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44656
Keywords: podnikové informační systémy;sap systém;sap moduly;analýza
Keywords in different language: business information systems;sap system;sap modules;analysis
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na SAP systémy a jejich využití v rámci jednotlivých modulů v konkrétním podnikatelském subjektu. Hlavním cílem práce je vytvoření návrhu na zlepšení fungování SAP systému na základě analýzy vybraných modulů SAP ECC a SAP CRM ve zvoleném podnikatelském subjektu. Teoretická východiska, která objasňují pojmy týkající se podnikových informačních systémů a seznamují se společností SAP, jsou zpracována metodou rešerše. Stěžejní částí práce je samotná analýza, která zkoumá pracovní činnosti jednotlivých uživatelů systému. Zjištěné poznatky jsou následně vyhodnocovány, aby mohl být vytvořen návrh pro zlepšení. Výstupem této diplomové práce je zhodnocení výhod a nevýhod, které SAP systém zvolenému podnikatelskému subjektu přináší a závěrečný projekt konkrétního návrhu pro zlepšení, který může vést k efektivnějšímu využití.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on SAP systems and their use within individual modules in particular entrepreneurial entity. The main target of this thesis is creating a proposal to improve the functioning of the SAP system based on the analysis of selected modules SAP ECC and SAP CRM, which chosen entrepreneurial entity used. The search method is used to formulate theoretical part, which explain concepts related to business information systems and introduces SAP company. The main part of this thesis is the analysis itself, which examines the work activities of individual users in SAP system. Detected results are then evaluated, so that a suggestion for improvement can subsequently be made. The output of this thesis is an evaluation of advantages and disadvantages, which SAP systems brings to the chosen entrepreneurial entity and the final project of specific proposal for improvement which can lead to more efficient use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_K19N0069P_Schejbalova.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
DP_Schejbalova_VP.pdfPosudek vedoucího práce127,91 kBAdobe PDFView/Open
DP_Schejbalova_OP.pdfPosudek oponenta práce231,94 kBAdobe PDFView/Open
DP_Schejbalova.pdfPrůběh obhajoby práce115,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.