Title: Srovnání aktuálních politických talkshow "Hart aber fair" a "Otázky Václava Moravce" z pohledu pragmatické lingvistiky
Other Titles: Current Political Talkshow "Hart aber fair" and "Otázky Václava Moravce" in Pragmalinguistic Comparison.
Authors: Amlacher, Ivana
Advisor: Voltrová Michaela, Dr. phil.
Referee: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45344
Keywords: pragmalingvistika;lingvistická pragmatika;mluvní akt;expresivní mluvní akt;expresivita;politická talkshow;"hart aber fair";"otázky václava moravce";john r. searle;teorie mluvního aktu;znaky expresivity;nonverbální komunikace;paraverbální komunikace;expresivní výpověď
Keywords in different language: pragmalinguistic;linguistic pragmatics;speech act;expressive speech act;expressiveness;political talkshow;"hart aber fair";"otázky václava moravce";john r. searle;speech act theory;sign of expressiveness;nonverbal communication;paraverbal communication;expressive utterance
Abstract: Práce se zabývá projevy expresivity a expresivními mluvními akty v aktualních politických talkshow "Hart aber fair" a "Otázky Václava Moravce" z pohledu pragmatické lingvistiky. V teoretické části práce je popsána pragmatická lingvistika a oblasti, které zkoumá, dále teorie mluvního aktu podle Johna R. Searla a její historie. Popis a vymezení expresivního mluvního aktu a znaků expresivity. V praktické části se analyzuje transkript 40 vybraných situací ze zmíněných talkshow. Analýza projevů expresivity, expresivních mluvních aktů, nonverbální a paraverbální roviny expresivních projevů, positivní, negativní a neutrální charakter výpovědí, jejichž součástí je alespoň jeden znak expresivity.
Abstract in different language: The thesis deals with manifestations of expressiveness and expressive speech acts in current political talk shows "Hart aber fair" and "Questions of Václav Moravec" from the point of view of pragmatic linguistics. The theoretical part of the thesis describes pragmatic linguistics and the areas it examines, as well as the theory of the speech act according to John R. Searl and its history. Description and definition of expressive speech and signs of expressiveness. The practical part analyzes the transcript of 40 selected situations from the mentioned talk shows. Analysis of expressions of expressiveness, expressive speech acts, nonverbal and paraverbal levels of expressive expressions, positive, negative and neutral character of statements, which include at least one sign of expressiveness
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KP - Amlacher Ivana 30.6.2021.pdfPlný text práce787,85 kBAdobe PDFView/Open
Amlacher_VP.pdfPosudek vedoucího práce258,67 kBAdobe PDFView/Open
Amlacher_OP.docxPosudek oponenta práce35,51 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Amlacher_OBH.pdfPrůběh obhajoby práce248,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45344

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.