Title: Journalistic style in English and specific features of newspaper headlines
Other Titles: Journalistic style in English and specific features of newspaper headlines
Authors: Jendrichovská, Lada
Advisor: Raisová, Eva
Referee: Dejmalová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4543
Keywords: žurnalistický styl;anglický jazyk;novinové titulky
Keywords in different language: journalistic style;english language;newspaper headlines
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na žurnalistický styl v angličtině a specifika novinových titulků. Práce začíná úvodem. Její obsah je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část poskytuje základní informace o žurnalistickém stylu, novinových titulcích a stručné informace o publicistickém stylu. Praktická část je věnována detailní analýze vybraných anglických a českých novinových titulků a popsání a určení jejich specifických znaků. Následující kapitola se zabývá analýzou vybraných anglických a českých novinových článků, které jsou doprovázeny komentářem. Každá kapitola v praktické části začíná krátkým úvodem a je zakončena stručným závěrem. Celá práce je zakončena závěrem, jenž shrnuje její obsah. K práci jsou též přiloženy poznámky, seznam použité literatury a přílohy, které obsahují původní novinové články. Cílem této práce bylo porovnat anglické a české titulky a novinové články.
Abstract in different language: The Bachelor´s thesis is focused on journalistic style in English and specific features of headlines. The thesis begins with the introduction. Its content is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part provides basic information about journalistic style, headlines and brief information about publicistic style. The practical part is devoted to the detailed analysis selected English and Czech headlines and description and appointing their specific features. Following chapter deals with the analysis of selected English and Czech newspaper articles accompanied by commentary. Every chapter in the practical part begins with short introduction and ends with short conclusion. The whole thesis ends with the conclusion which summarizes its content. It also includes endnotes, bibliography and appendices which encompass original newspaper articles. The goal of the thesis was to compare English and Czech headlines and newspaper articles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The Bachelor Thesis LJ.pdfPlný text práce401,92 kBAdobe PDFView/Open
VP_Jendrichovska.pdfPosudek vedoucího práce242,31 kBAdobe PDFView/Open
OP_Jendrichovska.pdfPosudek oponenta práce306,53 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Jendrichovska.pdfPrůběh obhajoby práce217,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.