Název: Translation of Selected Texts from the Field of Journalistic Style with a Commentary and Glossary
Další názvy: Translation of Selected Texts from the Field of Journalistic Style with a Commentary and Glossary
Autoři: Bočková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Raisová, Eva
Oponent: Matta, Ivan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4563
Klíčová slova: překladatelské postupy;žurnalistický styl;seriózní tisk;bulvární tisk;makroanalýza;mikroanalýza;The BBC;The Sun;The Daily Mirror;The Daily Telegraph;Titanic;umělé srdce
Klíčová slova v dalším jazyce: translation methods;journalistic style;quality press;popular press;macroanalysis;microanalysis;The BBC;The Sun;The Daily Mirror;The Daily Telegraph;Titanic;artificial heart
Abstrakt: Cílem této práce bylo vytvoření překladu, zpracování komentářů k jednotlivým textům a zhotovení glosářů. Nejdříve byla zhotovena teoretická část zabývající se osobou překladatele, typy překladu a překladatelskými postupy. Dále tato práce pojednává o žurnalistickém stylu v angličtině, o rysech britského seriózního tisku (The BBC, The Daily Telegraph) a britského tisku bulvárního (The Sun, The Daily Mirror). Tyto texty jsou rozděleny do tří tematických celků, v jednom se nachází dva texty: text seriózního a text bulvárního tisku. Komentáře byly vytvořeny na základě makro- a mikroanalytických přístupů. Zhotovené glosáře zahrnují české i anglické definice. Dále byly texty vyhodnoceny a byly určeny shodné a odlišné znaky. Evaluací bylo zjištěno, že texty seriózního tisku jsou delší, obsahují více informací a v důsledku působení bulvárního tisku obsahují alespoň jednu fotografii vztahující se k tématu. Texty bulvárního tisku jsou kratší, obsahují velké množství fotografií a časté jsou velké rozměry titulků. Shodnými znaky seriózního a bulvárního tisku jsou: stejná struktura, tj. větší rozměr titulku a podtitulek psaný tučným písmem, užívání participiálních konstrukcí pro kondenzaci textu, věty jsou krátké nebo střední velikosti a pro lepší porozumění textu jsou rozčleněny do odstavců. Příloha práce je tvořena originálními texty s fotografiemi.
Abstrakt v dalším jazyce: The objectives of the thesis were a creation of translation, processing of commentaries and drawing up glossaries. Further there is a theoretical part dealing with translator's competencies, types of translation and translation methods. There is also a characteristic of journalistic style in English and features of quality and popular press as well. The practical part deals with translation of original texts chosen from: British quality press - The BBC, The Daily Telegraph; British popular press - The Sun, The Daily Mirror. The texts are divided into three thematic areas, in each area there are two texts, one of the quality press and one of the popular press. All commentaries were created on the basis of Macro- and Microapproach. Glossaries contain definitions in Czech and English. All texts were evaluated and coincident and distinct features of quality and popular press were distinguished. It was found out, that the texts of quality press are larger and contain more information they also include at least one photograph related to the topic as a consequence of influence of popular press. Texts of popular press are shorter, they contain a large number of photographs and large-sized headlines. Coincident features of quality and popular press are: the same textual structure, i.e. the first is a headline in a larger font size and then follows a subheadline typically in bold face; use of participial constructions for textual condensation; sentences are short or medium-sized and they are divided into paragraphs contributing to comprehension. The source texts including photographs are in appendices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Katerina Bockova Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Bockova.pdfPosudek vedoucího práce231,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Bockova.pdfPosudek oponenta práce199,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Bockova.pdfPrůběh obhajoby práce190,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4563

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.