Title: Příprava vzorků a kvantitativní hodnocení částic sekundárních fází v oceli
Other Titles: Sample preparation and quantitative evaluation of secondary phases in steel
Authors: Jandová, Dagmar
Citation: Sborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 16.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46363
ISBN: 978-80-261-0817-7
Keywords: precipitace;kvantitativní hodnocení částic;řádkovací elektronová mikroskopie;transmisní elektronová mikroskopie;obrazová analýza
Keywords in different language: precipitation;quantitative evaluation of particles;scanning electron microscopy;transmission electron microscopy;image analysis
Abstract: Metalografické výbrusy a extrakční uhlíkové repliky byly připraveny ze dvou žáropevných ocelí. Částice karbidů chrómu a Lavesovy fáze byly pozorovány v řádkovacím (SEM) a transmisním elektronovém mikroskopu (TEM) a snímky byly vyhodnoceny pomocí programu obrazové analýzy NIS-Elements. Byla optimalizována příprava vzorků a metoda kvantitativního hodnocení částic tak, aby byly rozlišitelné jednotlivé částice a výsledky odpovídaly skutečným rozměrům částic. Hodnoceny byly částice o ekvivalentním průměru nad 60 nm. Pro identifikaci uvedených fází byly použity energiově disperzní rtg. mikroanalýza a zobrazení v sekundárních a odražených elektronech. Byly měřeny velikosti obrazů částic na snímcích zhotovených při zvětšení 10 000 a sestrojeny histogramy intervalové četnosti. Pomocí jednoduchého modelu byly výsledky měření obrazů v ploše přepočítány na objemové hustoty částic. Byly porovnány výsledky získané ze snímků SEM a TEM.
Abstract in different language: Metallographic samples and extraction carbon replicas were prepared from two creep resistant steels. The particles of chromium carbides and Laves phase were observed using scanning (SEM) and transmission electron microscopy (TEM) and micrographs were evaluated using NIS-Elements image analysis program. Preparations of the metallographic samples for SEM and of the extraction carbon replicas for TEM observation were optimized in order to distinquish individual particles and to obtain reliable results. Precipitates with an equivalent diameter above 60 nm were evaluated. The energy dispersive X-ray microanalysis and the secondary and back scattered electrons imaging were used for the identification of above mentioned phases. Equivalent diameters of the precipitates were measured after the image processing of micrographs taken at a magnification of 10,000. The frequency distribution and histograms were plotter. Volume densities were calculated using a simple model. Results of SEM and TEM were compared.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_Sbornik_PING_2018-15.pdfPlný text262,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.