Title: Podnikové compliance
Other Titles: Corporate compliance
Authors: Fedorková, Michaela
Advisor: Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
Referee: Outlá Anna, JUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46409
Keywords: podnikové compliance;compliance program;trestní odpovědnost právnické osoby;obchodní korporace;vyvinění z trestní odpovědnosti právnické osoby;exkulpace;whistleblowing
Keywords in different language: corporate compliance;compliance program;criminal liability of a legal person;business corporation;exculpation of criminal liability of legal person;exculpation;whistleblowing
Abstract: Diplomová práce analyzuje institut podnikového compliance a jeho využívání v České republice. Vzhledem k šíři tématu je pozornost věnována primárně vlivu přijetí compliance programu na vyvinění právnické osoby z trestní odpovědnosti. První část diplomové práce je zaměřena na popis a analýzu trestní odpovědnosti právnické osoby v českém právním řádu. Druhá část diplomové práce se zabývá vlastním podnikovým compliance, kdy je analyzován pojem compliance programu, jeho cíle a funkce. Součástí této kapitoly je popis procesu přijímání compliance programu. Závěr kapitoly obsahuje stručnou komparaci pojetí compliance programu v České republice s vybranými státy. Závěrečná část diplomové práce vychází z poznatků získaných z kapitoly první a druhé a odpovídá na otázku, zda je compliance program nástrojem pro vyvinění právnické osoby z trestní odpovědnosti, a pokud ano, tak jaké náležitosti musí splňovat.
Abstract in different language: This diploma thesis analyses in detail the institute of corporate compliance and its use in the Czech Republic. Due to the breadth of the topic is attention paid primarily to the impact of the adoption of a compliance program on exculpation of criminal liability of legal persons. The first part of the diploma thesis is focused on the description and analysis of criminal liability of legal persons in the Czech legal system. The second part of the diploma thesis deals with corporate compliance, which analyses the concept of compliance program, its objectives and functions. Part of this chapter is a description of the process of accepting the compliance program. The conclusion of the chapter contains a brief comparison of the concept of compliance program in the Czech Republic with selected countries. The final part of the diploma thesis is based on the findings from the first and the second chapter and answers the question of whether the compliance program is a tool for exculpation of criminal liability of legal persons, and if so, what requirements must be met.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podnikove compliance.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
Fedorkova-2.pdfPosudek oponenta práce192,83 kBAdobe PDFView/Open
Fedorkova-1.pdfPosudek vedoucího práce777,12 kBAdobe PDFView/Open
Fedorkova Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce237,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46409

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.