Title: Koncern
Other Titles: Concern
Authors: Nosek, Jiří
Advisor: Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
Referee: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46414
Keywords: koncern;podnikatelská seskupení;jednotné řízení;jednotná politika;koncernová deklarace;koncernový zájem;zákon o obchodních korporacích;zpráva o vztazích;vyrovnání újmy
Keywords in different language: concern;groups of companies;unified management;uniform policy;group declaration;group interest;business corporations act;relationship report;compensation for damage
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá aktuální právní úpravou koncernu v České republice. Tuto právní úpravu nalezneme v zákoně o obchodních korporacích z roku 2012, který přinesl řadu podstatných změn oproti předchozí právní úpravě. Další významné změny byly do zákona o obchodních korporacích začleněny s účinností od 1. 1. 2021. Právě tyto změny slouží v práci k lepšímu pochopení celé problematiky, když jejich analýza provází celou práci. Konkrétně se pak kromě všech podstatných otázek koncernového diplomová práce zabývá charakteristikou podnikatelských seskupení a s nimi spojených otázek a dále pak koncernovou úpravou na komunitární úrovni a obecným východiskům koncernového práva.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the current statutory regulation of the concern in the Czech Republic. This regulation is contained in the Bussines corporation Act from the year 2012, which has changed many important questions of the concern law. Other important changes of this Act came with a big amendment effective from the beginning of the year 2021. The entire thesis contains an analysis of these changes, which helps to understand the whole topic. Except for all the essential questions of the concern law in the Czech Republic, the thesis also contains analysis of groups of companies, European regulation of concerns, and general conceptions of the concern law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova Prace_Jiri Nosek_Koncern.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Nosek-2.pdfPosudek oponenta práce87,74 kBAdobe PDFView/Open
Nosek-1.pdfPosudek vedoucího práce756,55 kBAdobe PDFView/Open
Nosek Jiri.pdfPrůběh obhajoby práce245,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46414

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.