Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVítek Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorSvobodová, Pavla
dc.contributor.refereeRaban Přemysl, Prof. JUDr. CSc.
dc.date.accepted2021-5-25
dc.date.accessioned2021-12-17T11:41:45Z-
dc.date.available2020-3-31
dc.date.available2021-12-17T11:41:45Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-31
dc.identifier85100
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46415-
dc.description.abstractPráce se věnuje problematice odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních korporací, která je upravena v občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích. Odpovědnost členů statutárních orgánů se odvozuje od dodržení či nedodržení povinnosti péče řádného hospodáře. Povinnost péče řádného hospodáře zavazuje členy orgánů všech právnických osob, u statutárních orgánů obchodních korporací je modifikována pravidlem podnikatelského úsudku. Práce nejprve rozebírá základní pojmy dané problematiky, jako odpovědnost, akciová společnost a statutární orgán. Dále se zabývá statutárními orgány akciové společnosti a jejich působností. Následuje charakteristika povinností členů statutárních orgánů. Práce rozebírá právní úpravu odpovědnosti členů statutárních orgánů včetně právní úpravy odpovědnosti členů statutárních orgánů před rekodifikací soukromého práva a snaží se o jejich srovnání. Na základě srovnání obou právních úprav popisuje jejich společné a rozdílné rysy. Dále se věnuje procesní stránce dané problematiky, tedy žalobě na odpovědnost, akcionářské žalobě a žalobě na náhradu reflexní škody. Ve svém závěru se práce zaměřuje na problematiku přechodu povinnosti statutárního orgánu k náhradě újmy na právní nástupce.cs
dc.format73
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=85100-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectodpovědnostcs
dc.subjectstatutární orgánycs
dc.subjectobchodní korporacecs
dc.subjectakciová společnostcs
dc.subjectpéče řádného hospodářecs
dc.subjectnáhrada škodycs
dc.titleOdpovědnost statutárních orgánů akciové společnostics
dc.title.alternativeThe Liability of Statutory Organs of Public Limited Companyen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe master thesis deals with the issue of liability of members of the statutory bodies of business corporations, which is regulated by the Civil Code and the Act on Business Corporations. The liability of the members of the statutory bodies is derived from the observance or non-observance of the diligence of a professional manager. The diligence of a professional manager binds members of the bodies of all legal entities. In the case of statutory bodies of business corporations, it is modified by the rule of business judgment. The thesis first analyses the basic concepts of the issue, such as liability, public limited company and statutory body. It also deals with the statutory bodies of the public limited company and their powers, followed by a description of the duties of members of statutory bodies. The thesis analyses the legal regulation of the liability of members of statutory bodies, including the legal regulation of the liability of members of statutory bodies before the recodification of private law and tries to compare them. Based on a comparison of both legal regulations, it describes their common and different features. It also deals with the procedural issues, i.e. the action for liability, shareholder action and action for damages. In its conclusion, the thesis focuses on the issue of the transfer of the obligation of the statutory body to compensate for damage to legal successors.en
dc.subject.translatedliabilityen
dc.subject.translatedstatutory bodiesen
dc.subject.translatedbusiness corporationsen
dc.subject.translatedpublic limited companyen
dc.subject.translateddiligence of a professional manageren
dc.subject.translateddamages compensationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_Odpovednost_statutarnich_organu_akciovych_spolecnosti_-_Svobodova_Pavla_(R16M0256P).pdfPlný text práce946,59 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova-1.pdfPosudek vedoucího práce296,22 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova-2.pdfPosudek oponenta práce94,55 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova Pavla.pdfPrůběh obhajoby práce239,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46415

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.