Title: Community Care of Midwives regarding the Quality of Life of Women after Giving Birth
Other Titles: Komunitní péče porodních asistentek týkající se kvality života žen po porodu
Authors: Hendrych Lorenzová, Eva
Bártlová, Sylva
Citation: HENDRYCH LORENZOVÁ, E. BÁRTLOVÁ, S. Community Care of Midwives regarding the Quality of Life of Women after Giving Birth. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation, 2019, roč. 10, č. 1-2, s. 21-30. ISSN: 1804-1868
Issue Date: 2019
Publisher: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/46472
ISSN: 1804-1868
Keywords: dotazník Mother-Generated Index;komunitní péče;kvalita života;poporodní období;porodní asistentka
Keywords in different language: community care;midwife;Mother-Generated Index;puerperium;quality of life
Abstract: Úvod: Poporodní období je pro každou ženu velmi náročné. Významným typem ošetřovatelské podpory žen po porodu je ošetřovatelská komunitní péče. V současné době není tento typ péče k dispozici všem ženám v České republice. Cíl: Naším cílem je zjistit, zda a jak ovlivňuje poskytovaná komunitní péče kvalitu života žen po porodu a jejich zdravotní stav, a představit faktory, které ovlivňují využívání komunitní ošetřovatelské péče poskytované porodními asistentkami ženám po porodu narození. Zaměřili jsme se také na prezentaci srovnávacích výsledků zdravotního stavu žen po porodu a stavu laktace na konci šestinedělí s ohledem na využívané či nevyužívané služby komunitní porodní asistentky. Metody: Použili jsme dotazník standardizovaného indexu generovaného matkou (MGI) a oplnili ho o naše správné sociodemografické otázky. MGI je dotazník smíšené metody (kvantitativní a kvalitativní metodologie) s individualistickými prvky. Soubor se vzorkem zahrnoval 122 žen po porodu, byl rozděleno do dvou skupin (ženy, které využívaly komunitní ošetřovatelskou péči po porodu (N = 54) a ženy, které komunitní ošetřovatelskou péči nevyužívaly (N = 68)). Výsledky: Výsledky neprokázaly významný vztah mezi výsledky zdravotního stavu a laktačního stavu žen po porodu a opakovanou komunitní ošetřovatelskou péčí. Tuto skutečnost může ovlivnit nedostatek standardů komunitní péče o porodní asistentky. Kvalitativní analýza dotazníku MGI ukazuje, že zmíněné oblasti života, které procházejí po porodu většinou změnami, lze využít k hlubšímu pochopení poporodních změn v životě nových matek. Závěr: Doporučujeme další výzkumy zaměřené na kontinuální komunitní péči o porodní asistentky poskytované ženám po porodu. Rovněž je nutné podporovat profesní organizace při vytváření jednomyslných standardů v komunitní ošetřovatelské péči porodních asistentek v České republice.
Abstract in different language: Introduction: The postpartum period is very demanding for every woman. A significant type of nursing support for women after giving birth is nursing community care. Currently, this type of care is not available to all women in the Czech Republic. Goal: Our goal is to find out whether and how the provided community care affects the quality of life of women after giving birth and their health condition, and to present the factors that affect the use of community nursing care provided by midwives to women after giving birth. We also aimed to present comparative results of the health condition of women after giving birth and the status of lactation at the end of puerperium regarding the used or unused services of a community midwife. Methods: We used the standardized Mother-Generated Index (MGI) questionnaire. We supplemented it with our proper sociodemographic questions. The MGI is a mixed method questionnaire (quantitative and qualitative methodology) with individualistic elements. The sample group included 122 women after giving birth. It was divided into two groups (women who used community nursing care after giving birth (N = 54) and women who did not use the community nursing care (N = 68)). Results: The results did not show a significant relationship between the results of the health condition and lactation status of women after giving birth and the repeated community nursing care. This fact can be affected by the lack of standards for midwife community care. The qualitative analysis of the MGI questionnaire shows that the mentioned life areas that undergo most changes after giving birth can be used for a deeper understanding of postpartum changes in the life of new mothers. Conclusions: We recommend further researches that are focused on the continuous community care of midwives provided to women after giving birth. It is also necessary to support professional organizations to create unanimous standards in the community nursing care of midwives in the Czech Republic.
Rights: © Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation
Appears in Collections:Články / Articles (KOS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD