Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPaitlová, Jitka
dc.date.accessioned2021-12-20T11:00:13Z-
dc.date.available2021-12-20T11:00:13Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationPAITLOVÁ, J. Stoletý solitér Hans Albert v kontextu evropské filosofie (nejen) 20. století. Filosofický časopis, 2021, roč. 69, č. 3, s. 425-444. ISSN: 0015-1831cs
dc.identifier.issn0015-1831
dc.identifier.uri2-s2.0-85115421712
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46475
dc.description.abstractU příležitosti stých narozenin významného představitele kritického racionalismu, Hanse Alberta, mapuje tato stať klíčové momenty jeho intelektuálního vývoje, a především nastiňuje jeho vztah k vybraným filosofickým proudům (nejen) dvacátého století. Albertův filosofický „průlom“ nastal v šedesátých letech minulého století v otevřeném sporu s Frankfurtskou školou. Poté vydal svůj Traktat über kritische Vernunft, který vyniká zejména překvapivými postřehy ohledně souvislostí zdánlivě nespojitých koncepcí v různých problémových oblastech. Tak Albert například nachází společný rys mezi scholastickými a novověkými přístupy ke zdůvodnění poznání (viz problém zdůvodnění poznání ) nebo podobný sklon novopozitivismu a existencialismu vytvářet rozpor mezi objektivním poznáním a subjektivním rozhodnutím (viz problém hodnotové neutrality) či snahu o vytvoření autonomních oblastí u analytické metaetiky či filosofické hermeneutiky (viz problém relativizace pravdy). Cílem této stati je vysvětlení těchto zdánlivých nesouměřitelností zejména prizmatem Albertova Traktat über kritische Vernunft, který se brzy dočká i českého vydání.cs
dc.format20 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherFilosofický ústav AV ČRcs
dc.relation.ispartofseriesFilosofický časopiscs
dc.rights© Creative Commons Attribution 4.0 International Licenseen
dc.subjectkritický racionalismuscs
dc.subject Hans Albertcs
dc.subjectexistencialismuscs
dc.subjectanalytická filosofiecs
dc.titleStoletý solitér Hans Albert v kontextu evropské filosofie (nejen) 20. stoletícs
dc.title.alternativeThe Hundred-Year Old Solitaire Hans Albert in the Context of European Philosophy of (Not Only) the 20th Centuryen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedOn the occasion of the hundredth birthday of an important proponent of critical rationalism, Hans Albert, this article maps the key moments of his intellectual development and above all outlines his relationship to selected philosophical currents of (not only) the twentieth century. Albert’s philosophical “breakthrough” occurred in the 1960s in an open dispute with the Frankfurt School. He then published his Traktat über kritische Vernunft (Treatise on Critical Reason), which stands out especially because of its surprising observations about the context of seemingly unconnected concepts in various problem areas. Albert thus finds, for example, a common property between scholastic and modern approaches to justifying knowledge (see the problem of justifying knowledge) and a similar inclination on the part of both neo-positivism and existentialism to create a conflict between objective knowledge and subjective decision (see the problem of value-neutrality), as well as finding an effort to create autonomous areas in analytical metaethics and philosophical hermeneutics (see the problem of the relativization of truth). The aim of this article is to explain these apparent incommensurabilities, especially through the prism of Albert’s Traktat über kritische Vernunft that will soon be published in the Czech translation.en
dc.subject.translatedcritical rationalismen
dc.subject.translatedHans Alberten
dc.subject.translated existencislismen
dc.subject.translatedanalytic philosophyen
dc.identifier.doi10.46854/fc.2021.3r.425
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43933317
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
document(3).pdf243,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD