Title: Osvojování si německého jazyka a bavorských dialektů v kontextu moderních technologií
Other Titles: German Language and Bavarian Dialects Acquisition in The Context of Modern Technologies
Authors: Blažek, Jan
Advisor: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Referee: Šíp Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46484
Keywords: osvojování si cizího jazyka;osvojování si druhého jazyka;osvojování si německého jazyka;osvojování si bavorských dialektů;teorie učení;autonomní učení;současné metody;moderní technologie;technologické platformy;individuální metody
Keywords in different language: foreign language acquisition;second language acquisition;german language acquisition;bavarian dialects acquisition;learning theories;autonomous learning;contemporary methods;modern technologies;technological platforms;individual methods
Abstract: Cílem této diplomové práce je poukázat na možnosti učení a osvojování si německého jazyka a bavorských dialektů v kontextu moderních technologií a současných technologických platforem. Teoretická část je založena na více koncepčních základech a věnuje se vymezení termínů osvojování si cizího jazyka, druhého jazyka a německého jazyka, souvisejícím vybraným teoriím učení a autonomnímu učení (ASL). Praktickou část této diplomové práce pak tvoří hypotézy založené na aplikované metodice učení a osvojování si německého jazyka a bavorských dialektů za pomocí moderních technologií skrz internet, které jsou doprovázeny konkrétními příklady (efektivní integrita). Závěrečnou část pak tvoří výstup dat z online dotazníkového šetření, které autor vytvořil speciálně pro účely této diplomové práce a které se zaměřuje na individuální metody učení a osvojování si německého jazyka a bavorských dialektů vybranými cílovými skupinami.
Abstract in different language: This diploma thesis aims to show the possibilities of the German language and Bavarian dialects learning and acquisition in the context of modern technologies and current technological platforms. The theoretical part is based on more various conceptual bases and deals with the definition of the terms foreign/second and German language acquisition, related selected learning theories and autonomous self-directed learning (ASL). The practical part of this diploma thesis consists of hypotheses based on the applied methodology of the German language and Bavarian dialects learning and acquisition using modern technologies via the internet, that is accompanied by concrete examples (effective integrity). The last part consists of the data output of the online questionnaire created by the author specifically for this thesis that focuses on individual methods of the German language and Bavarian dialects learning and acquisition by selected target groups.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JAN BLAZEK - DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Blazek, posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce89,6 kBAdobe PDFView/Open
Jan Blazek posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce115,7 kBAdobe PDFView/Open
obhahoba Blazek.pdfPrůběh obhajoby práce162,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46484

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.