Title: Technické vzdělávání v předškolním zařízení
Other Titles: Technic education in preschool facilities
Authors: Honzíková, Jarmila
Citation: HONZÍKOVÁ, J. Technické vzdělávání v předškolním zařízení. In Technické vzdelávanie nových generácií. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2021. s. 50-58. ISBN: 978-80-561-0913-7
Issue Date: 2021
Publisher: Katolícka univerzita v Ružomberku
Katolícka univerzita v Ružomberku
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46980
ISBN: 978-80-561-0913-7
978-80-561-0913-7
Keywords: technické vzdělávání;předškolní zařízení;příprava budoucích učitelů mateřských škol
Keywords in different language: technical education;preschool facilities;training of future kindergarten teachers
Abstract: Technické vzdělávání je jednou z nejdůležitějších oblastí vzdělávání pro budoucnost. Budoucnost nás všech jsou právě malé děti, u nichž je třeba od útlého věku pěstovat zájem o techniku a technicky zaměřené obory. V České republice není tato oblast vzdělávání opomíjena ani na úrovni mateřských škol, ale nutné přiznat, že v této oblasti vzdělávání jsou ještě stále rezervy. V mnohých předškolních zařízeních se technické, potažmo polytechnické výchově, věnují nad rámec cílů Rámcově vzdělávacího programu, jinde je technické vzdělávání poněkud opomíjeno. Předložená studie byla vytvořena v rámci grantového úkolu VEGA č. 1/0383/19 Analýza stavu v technickém vzdělávání a rozvoj technických zručností žáků na primárním stupni školy a popisuje obsah jednotlivých vzdělávacích oblastí v předškolním zařízení se zaměřením na technickou výchovu a profesní přípravu budoucích učitelů mateřských škol v oblasti technického vzdělávání na ZČU. Příspěvek vznikl v rámci grantové úlohy VEGA č. 1/0383/19 Analýza stavu v technickom vzdelávaní a rozvoj technických zručností žiakov na primárnom stupni školy, kterého je zodpovědná řešitelka doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., (2019 - 2021).
Abstract in different language: Technical education is one of the vital educational areas for future. The future of all of us lies right in young generation, where children need to be guided from a young age to awake their interest in technology and technically oriented fields. This educational area is not omitted even at the level of kindergartens. However, there is still some open space for improvements. Some preschool facilities devote their activities in the field of technical education, or polytechnics, beyond the Framework Education Programme and its goals, other facilities are not devoted to technical education that much. In the presented study, there is a description of individual educational areas in preschool facilities focused on technical education and professional preparation of kindergarten teachers-to-be in the field of technical education. The contribution was created within the grant task VEGA no. 1/0383/19 Analysis of the state of technical education and development of technical skills of students at the primary school, whose responsible researcher is doc. PaedDr. Zlatica Hulova, PhD., (2019 - 2021).
Rights: © editoři
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KMT)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD