Title: Fatigue properties of weld joint of gas pipelines
Other Titles: Únavové vlastnosti svarového spoje plynovodů
Authors: Žlábek, Pavel
Koščo, Tomáš
Semeš, Marián
Citation: ŽLÁBEK, P. KOŠČO, T. SEMEŠ, M. Fatigue properties of weld joint of gas pipelines. In Procedia Structural Integrity, ScienceDirect. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2021. s. 1007-1012. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2452-3216
Issue Date: 2021
Publisher: Elsevier Science BV
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85120714271
http://hdl.handle.net/11025/47103
ISSN: 2452-3216
Keywords: Únava;Potrubí;Vibrace;Svarové spoje
Keywords in different language: fatigue;pipeline;vibrations;weld joints
Abstract: Potrubní systémy i tlakové nádoby v provozu mají některé úseky nebo spoje, ve kterých se provozní podmínky liší od těch, které byly uvažovány ve fázi návrhu. Těmito místy jsou obvykle přečerpávací stanice nebo kompresorové stanice, kde dochází k dynamickým efektům, které se přidávají k tlakovému zatížení potrubních systémů. Nejvíce zatěžované úseky jsou svarové spoje. Únavové vlastnosti byly měřeny na vzorcích z původních svarových spojů potrubí. Spolu s víceletým sledováním zatížení potrubí na kompresorové stanici je možné odhadnout skutečnou únavovou pevnost a životnost svařovaných potrubí.
Abstract in different language: Pipeline systems as well as pressure vessels under operation, possess some sections or junctions in which the operation conditions are different to those which were considered during the design stage. These places are usually booster pump stations or compressor stations where there are dynamical effects which are added to a pressure loading of piping systems. The most loaded sections are weld joints. Fatigue properties were measured on the specimens from the original weld joints of the pipelines. Together with the multiannual monitoring of loading pipelines at the compressor station it is possible to estimate the real fatigue strength and lifetime of welded pipelines.
Rights: © authors
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1-s2.0-S2452321621002067-main.pdf729,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD