Title: Lymfedém a lymfomasáže po léčbě karcinomu prsu
Other Titles: Lymphedema and lymphomassage after treatment of breast cancer
Authors: Hereitová, Iva
Citation: HEREITOVÁ, I. Lymfedém a lymfomasáže po léčbě karcinomu prsu. Podpůrná léčba, 2021, roč. 3, č. 1, s. 22-25. ISSN: 2571-2438
Issue Date: 2021
Publisher: We Make Media
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47133
ISSN: 2571-2438
Keywords: karcinom prsu;lymfedém;manuální lymfodrenáž
Keywords in different language: breast cancer;lymphedema;manual lymphatic drainage
Abstract: Lymfedém v oblasti horní končetiny vznikající jako následek komplexní léčby karcinomu prsu je závažnou komplikací, protože velmi často postihuje ženy v produktivním věku. Výrazně znesnadňuje budoucí rekonvalescenci pacientky, dlouhodobě snižuje kvalitu života a představuje socioekonomický i estetický handicap. Optimální rehabilitační intervence závisí na podtypu nádoru, anatomickém stadiu rakoviny a preferencích pacientky, ovšem v případě časného vzniku lymfedému by měla být zahájena komplexní dekongestivní terapie již během hospitalizace. Pokud není včas a adekvátně léčen, vede k ireverzibilnímu poškození lymfatického systému s následnou fi brotizací tkáně. Hlavním fyzioterapeutickým pilířem je především manuální lymfodrenáž v kombinaci s přístrojovou lymfodrenáží, kompresní terapií, lymfotapingem a pohybovým cvičením.
Abstract in different language: Lymphoedema in the upper limb area arising as a consequence of complex treatment of breast cancer is a serious complication because it very often affects women of working age. It significantly hinders the patient's future recovery, reduces her quality of life in the long term and represents a socioeconomic and aesthetic handicap. The optimal rehabilitation intervention depends on the tumour subtype, the anatomical stage of the cancer and the patient's preferences, but in the case of early onset lymphoedema, comprehensive decongestive therapy should be initiated during hospitalisation. If it is not treated early and adequately, it leads to irreversible damage to the lymphatic system with subsequent tissue fi frotization. The main physiotherapeutic pillar is mainly manual lymphatic drainage in combination with instrumental lymphatic drainage, compression therapy, lymphotaping and physical exercise.
Rights: Plný text není přístupný.
© We Make Media
Appears in Collections:Články / Articles (KFE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD