Title: Mapování středověké keramiky - prvotní informace k vytvářené Mapě keramických souborů v geografických informačních systémech
Other Titles: Mapping of medieval pottery – primary information about the emergent Map of pottery assemblages in Geographic Information Systems
Authors: Čapek, Ladislav
Hájek, Pavel
Citation: ČAPEK, L. HÁJEK, P. Mapování středověké keramiky - prvotní informace k vytvářené Mapě keramických souborů v geografických informačních systémech. Archeologické výzkumy na Vysočině, 2021, roč. 9, č. 2020, s. 5-16. ISSN: 1805-9074
Issue Date: 2021
Publisher: Muzeum Vysočiny Jihlava
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47153
ISSN: 1805-9074
Keywords: středověká keramika;geografické informační systémy;databáze;digitalizace
Keywords in different language: medieval pottery;Geographic Information Systems;database;digitisation
Abstract: V rámci projektu NAKI II – Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví je vytvářena na pracovišti Západočeské univerzity v Plzni specializovaná Mapa keramických souborů obsahující informace o významných souborech vrcholně a pozdně středověké keramiky z regionů západních a jižních Čech, Vysočiny a jižní Moravy.1 Mapa je vytvářena v prostředí geografických informačních systémů (programy ArcMap Desktop a ArcGIS Online). Zveřejněna bude formou webové aplikace v online prostředí, které umožní uživatelům prohlížení a vyhledávání informací o jednotlivých souborech nebo typech keramiky, včetně možnosti zobrazení přidružených grafických a obrazových příloh (kresebné a fotografické dokumentace, vzorníků keramických tříd, okrajů a výzdoby). Mapa bude určena pro badatele zabývající se (nejen) středověkou keramikou, studentům archeologie a dalším zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti. Bude poskytovat dostupná referenční data, která umožní upřesňovat chronologii archeologických kontextů a studovat regionální vývoj a variabilitu keramiky v čase a prostoru a v různém sociálním a ekonomickém prostředí. Pro budoucí výzkum může mapa sloužit jako informační platforma k řešení komplexnějších otázek spojených s výrobou a distribucí keramiky.
Abstract in different language: The project titled “High medieval pottery as a part of movable cultural heritage” within the NAKI II programme (Support of Applied Research and Experimental Developments of National and Cultural Identity) encompasses the making of a specialised Map of pottery assemblages at the University of West Bohemia in Plzeň. The map contains information on significant assemblages of high medieval and late medieval pottery from West and South Bohemia, Vysočina Region and South Moravia.1 The map has been created in the environment of Geographic Information Systems (ArcMap Desktop and ArcGIS Online programmes). It will be published in the form of an online web application, which will enable the users to browse and search for information about individual assemblages or types of pottery, including the possibility of displaying the associated graphic and pictorial supplements (documentation drawings and photographs, sample books of ceramic fabrics, rims and decoration). The map will be intended for researchers concerned with (not only) medieval pottery, archaeology students and other interested persons from among the professional as well as non-professional community. It will provide accessible reference data, which will enable to specify the chronology of archaeological contexts and to study the regional development and variability of pottery in time and space under various social and economic conditions. In future research, the map can also serve as an information platform to solve complex questions connected with production and distribution of pottery.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Archeologické výzkumy na Vysočině
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Čapek_Mapování středověké keramiky_AVV.pdf6,16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD