Title: Novel RBF Approximation Method Based on Geometrical Properties for Signal Processing
Other Titles: Nová RBF aproximační metoda založená na geometrických vlastnostech pro zpracování signálu s novou RBF funkcí: experimentální srovnání
Authors: Skala, Václav
Červenka, Martin
Citation: SKALA, V. ČERVENKA, M. Novel RBF Approximation Method Based on Geometrical Properties for Signal Processing. In INFORMATICS 2019. Piscataway: IEEE, 2019. s. 451-456. ISBN: 978-1-72813-181-8
Issue Date: 2019
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85087090327
http://hdl.handle.net/11025/47304
ISBN: 978-1-72813-181-8
Keywords: aproximace;radiální bázové funkce;RBF;zpracování signálu;počítačová grafika;metody bez sítí
Keywords in different language: approximation;radial basis function;RBF;signal processing;computer graphics;meshless methods
Abstract: Interpolační a aproximační metody jsou široce používány v mnoha oblastech. Lze je rozdělit na metody teselační v datové doméně a na metody bezsíťové, které nevyžadují doménové teselace rozptýlených dat. Interpolace a aproximace rozptýlených n-dimenzionálních dat pomocí radiálních bázových funkcí (RBF) vede k řešení lineárního systému rovnic. Tento příspěvek představuje nový přístup k aproximaci RBF na základě analýzy geometrických vlastností signálů, tj. vzorkovaných křivek. Rovněž byla použita nově vyvinutá radiální bázová funkce, která prokázala lepší přesnost aproximace. Experimentální srovnání několika RBF funkcí (Gauss, Thin-Plate Spline, CS-RBF a nově navržená RBF) je popsáno s analýzou jejich vlastností. Zvláštní pozornost byla věnována přesnosti a podmíněnosti. Navrhovaný přístup lze rozšířit na případ vyšší dimenze a na vektorová data, např. průtok tekutiny
Abstract in different language: Interpolation and approximation methods are widely used in many areas. They can be divided to methods based on meshing (tessellation) of the data domain and to meshless (meshfree) methods, which do not require the domain tessellation of scattered data. Scattered n-dimensional data radial basis function (RBF) interpolation and approximation leads to a solution of linear system of equations. This contribution presents a new approach to the RBF approximation based on analysis of geometrical properties of signals, i.e. sampled curves. Also a newly developed radial basis function was used and proved better precision of approximation. Experimental comparison of several RBF functions (Gauss, Thin-Plate Spline, CS-RBF and a new proposed RBF) is described with analysis of their properties. Special attention was taken to the precision of approximation and conditionality issues. The proposed approach can be extended to a higher dimensional case and for vector data, e.q. fluid flow, too.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Červenka,Skala Informatics_2019.pdf473,5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD