Title: Marketingová komunikace vybraného podniku na sociálních médiích
Other Titles: Marketing communication of the selected enterprise on social media
Authors: Svobodová, Kateřina
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48516
Keywords: marketingová komunikace;sociální média;facebook;smíšený výzkum
Keywords in different language: marketing communication;social media;facebook;mixed methods research
Abstract: Tématem předložené diplomové práce je marketingová komunikace vybrané společnosti na sociální síti Facebook. Hlavním cílem práce je navrhnout doporučení pro zlepšení marketingové komunikace vybrané společnosti na sociální síti Facebook, a to na základě provedené analýzy této komunikace. V teoretické části práce je vypracován vstup do problematiky marketingu na internetu se zaměřením na oblast sociálních médií, a to pomocí literární rešerše. Výzkumná část práce je realizována sekvenčním smíšeným výzkumem kombinací metod - benchmarkingu, polostrukturovaných rozhovorů a dotazníkového šetření s 310 respondenty. Po vyhodnocení výzkumných šetření je provedena praktická aplikace výstupů, jejíž výsledky jsou komparovány s předchozími obdobími. V poslední části práce jsou navržena doporučení pro zlepšení marketingové komunikace společnosti na sociální síti Facebook.
Abstract in different language: The topic of the presented master's thesis is the marketing communication of a selected company on the social network Facebook. The main objective of the thesis is to propose recommendations for improving the marketing communication of the selected company on Facebook, based on the analysis of this communication. In the theoretical part of the thesis, an introduction to the issues of marketing on the Internet with a focus on the field of social media is developed by means of a literature review. The research part of the thesis is carried out through a sequential mixed methods research combining benchmarking, semi-structured interviews and questionnaire survey with 310 respondents. After the evaluation of the research surveys, the practical application of the outputs is carried out and the results are compared with previous periods. In the last part of the thesis, recommendations for improving the company's marketing communication on Facebook are proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Svobodova-Katerina.pdfPlný text práce4,55 MBAdobe PDFView/Open
DP_Svobodova_v.pdfPosudek vedoucího práce124,24 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova_Katerina_o.pdfPosudek oponenta práce126,8 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48516

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.