Title: Využití koncepčního modelu ošetřovatelské péče o pacienta s neurologickým onemocněním.
Other Titles: Use of the conceptual model of nursing carefor a patient with a neurological disease.
Authors: Laurincová, Kateřina
Advisor: Posseltová Lucie, Mgr.
Referee: Nováková Jaroslava, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48783
Keywords: neuroborelióza;ošetřovatelský model;model "jednotných lidí";ošetřova- telský proces;biorezonance
Keywords in different language: neuroborreliosis;nursing model;"united people" model;nursing process;bioresonance
Abstract: Bakalářská práce ověřuje možnost využití koncepce ošetřovatelského modelu ener- getických polí, konkrétně modelu "Jednotných lidí" M. Rogersové v ambulantní ošetřova- telské péči u pacientů s neuroboreliózou. Teoretická část shrnuje základní informace potřebné pro sestru při realizaci ošetřo- vatelského procesu dle teoretického modelu energetických polí M. Rogers u neurologických pacientů. Zejména jsou to informace o neuroborelióze, ošetřovatelském modelu energetických polí a o biorezonanci, jako hlavním nástroji v uplatnění modelu "Jednotných lidí". Praktická část je zaměřena na realizaci ošetřovatelského procesu pomocí vytvoře- ného ošetřovatelského postupu s využitím koncepce "Jednotných lidí" a na vyhodnocení úspěšnosti daného postupu prostřednictvím dvanácti funkčních vzorců zdraví M. Gordon.
Abstract in different language: The bachelor's thesis verifies the posibility of using the koncept of the nursing mo- del of energy fields, specifically "United People" model of M. Rogers, in outpatient nursing care for patiens with neuroborreliosis. The teoretical part summarizes the basic information needed for the nurse in the implementation of the nursing process acording to the teoretical model of M. Rogers ener- gy fields in neurological patiens. In particular, it is information on neuroborreliosis, the nursing model of energy fields and bioresonance, as the main tools in the application of the "United People" model. The practical part is focused on the implementation of the nursing process through the created nursing procedure using the concept of "United People" and on the evaluation of the success of the procedure through twelve functional patterns of health M. Gordon.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laurincova_Katerina_VSK_BP.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFView/Open
Laurincova_PV.pdfPosudek vedoucího práce338,34 kBAdobe PDFView/Open
Laurincova_PO.pdfPosudek oponenta práce358,33 kBAdobe PDFView/Open
Laurincova_H.pdfPrůběh obhajoby práce409,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.