Title: Možnosti ovlivnění femoropatelárního syndromu u cyklistů
Authors: Balejová, Adéla
Advisor: Votík Tomáš, Mgr.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48893
Keywords: femoropatelární syndrom;cyklistika;trigno im sensor;taping dle mcconnell;y-balance test
Keywords in different language: femoropatellar syndrome;cycling;trigno im sensor;mcconnell taping;y-balance test
Abstract: Bakalářská práce se zabývá femoropatelárním syndromem u cyklistů a snaží se přiblížit, jakým způsobem lze snížit bolestivost daného postižení. V teoretické části je popsána kineziologie a patokineziologie kolenního kloubu, dále femoropatelární syndrom jako takový, jeho etiologie nebo diagnostika. Největší prostor je věnován možnostem ovlivnění femoropatelárního syndromu v rámci konzervativní i operativní léčby. Popsána je i cyklistika, ergonomie jízdy na kole, nejvíce zapojované svalové partie při jízdě a v neposlední řadě jsou popsány i přístrojové zařízení a dynamický test, oba použity v praktické části. Obsahem praktické části byl předpoklad, zdali rigidní taping dle McConnell dokáže snížit bolestivost femoropatelárního skloubení u cyklistů. K objektivního hodnocení byl zvolen posturální dynamický Y-Balance Test a zařízení Trigno IM sensor. Subjektivní vjemy probandů byly hodnoceny pomocí vizuálních analogových škál a standardizovaného dotazníku. Praktické části se zúčastnilo 9 probandů absolvujících vyšetření, měření a dvouměsíční období jezdění na kole s intervencí tapingu. Z naměřených a sesbíraných hodnot jsou učiněny závěry praktické části práce nalézající se v následujících kapitolách. Výsledky potvrzují, že taping dokáže snížit femoropatelární bolest u cyklistů a má tak na femoropatelární skloubení pozitivní vliv. Konkrétní popis výsledků a hodnocení propracování praktické části je popsáno v závěrečné diskusi.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with femoropatellar syndrome in cyclists and tries to approach how the painfulness of this disability can be reduced. The theoretical part describes the kinesiology and pathokinesiology of the knee joint, as well as femoropatellar syndrome as such, its etiology or diagnosis. Most space is devoted to the possibilities of influencing the femoropatellar syndrome within the framework of conservative and operative treatment. The ergonomics of cycling, the most involved muscles during cycling and last but not least, the instrumentation and the dynamic test, both used in the practical part, are described. The content of the practical part was the hypothesis whether rigid taping according to McConnell can reduce femoropatellar joint pain in cyclists. The postural dynamic Y-Balance Test and the Trigno IM sensor device were chosen for objective evaluation. Subjective perceptions of probands were assessed using visual analogue scales and a standardized questionnaire. Nine probands participated in the practical part of the study by completing an examination, measurements and a two-month period of cycling with taping intervention. From the measured and collected values, conclusions of the practical part of the thesis are made, found in the following chapters. The results confirm that taping can reduce femoropatellar pain in cyclists and thus has a positive effect on the femoropatellar joint. The specific description of the results and the evaluation of the refinement of the practical part are described in the final discussion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
balejova_adela_FYT_BP.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
2_BP_OPONENT_POSUDEK_Balejova.pdfPosudek oponenta práce316,05 kBAdobe PDFView/Open
1_BP_VP_Balejova.pdfPosudek vedoucího práce290,41 kBAdobe PDFView/Open
Balejova.pdfPrůběh obhajoby práce374,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48893

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.